LOGO VNBET

Tiểu Thừa Phật Giáo hay A-Tỳ-Đạt-Ma Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Lời Người Dịch

Tổng Tự

Bản Luận - Thiên Thứ Nhất: Phật Đà Luận

Chương I: Tổng Luận

Chương II: Tài Liệu Liên Quan Đến Phật Truyện

Chương III: A-Tỳ-Đạt-Ma Dự Tưỡng Phật Truyện

Chương IV: Sự Khảo Sát Về Phật Và Bồ Tát Của A-Tỳ-Đạt-Ma

Chương V: Bồ-Tát-Luận

Chương VI: Phật-Thân-Quan

Thiên Thứ Hai: Yếu Tố Thành Lập Vũ Trụ

Chương I: Bản Chất Tồn Tại

Chương II: Các Yếu Tố Và Sự Phân Loại Các Pháp

Chương III: Vật-Chất-Luận

Chương IV: Tâm-Lý-Luận

Chương V: Khái Niệm Giữa Vật Và Tâm ( Tâm-Bất-Tương-Ưng-Hành-Luận)

Chương VI: Nhân-Duyên-Luận

Chương VII: Chư Môn Phân Biệt

Thiên Thứ Ba: Thế Giới Quan

Chương I: Tổng Luận

Chương II: Thế Giới Quan Của Bà La Môn Giáo (Đặc Biệt Về Vật Khí Thế Gian)

Chương III: Thế Giới Quan Phật Giáo

Thiên Thứ Tư: Tâm-Lý-Luận

Lời Tựa

Chương I: Tâm-Thế-Luận

Chương II: Các Vấn Đề Tướng Mạng Của Tâm

Chương III: Tâm Lý Tác Dụng Luận (Nói Về Nhất Ban)

Thiên Thứ Năm: Luân Lý Luận

Chương I: Tổng Luận

Chương II: Ba Tính Thiện, Ác, Vô-Ký

Chương III: Những Tác Dụng Với Ba Tính

Chương IV: Những Tướng Của Hành Vi Đạo Đức

Chương V: Thiện, Ác Nghiệp Với Quả Báo

Chương VI: Tướng Trạng Luân Hồi

Chương VII: Hình Thức Luân Hồi Và Duyên Khởi Luận

Chương VIII: Mười Hai Nhân Duyên Luận Và Hình Thức Luân Hồi

Thiên Thứ Sáu: Tu Đạo Luận

Chương I: Động Cơ Tu Đạo Với Tu Đạo Pháp Nhất Ban

Chương II: Nguyên Tắc Tu Đạo Với Giới, Định, Tuệ

Chương III: Thiền Định Luận

Tiểu Thừa Phật Giáo hay A-Tỳ-Đạt-Ma Phật Giáo Tư Tưởng Luận