LOGO VNBET

Tỏa Ánh Từ Quang

1. Lời giới thiệu

2. Xã hội Ấn Độ trong thời đức Phật

3. Khái quát lịch sử truyền bá Phật giáo tại Ấn Độ

4. Truyện đức Phật Thích-ca

4. Truyện đức Phật Thích-ca: A. Thời kỳ quá khứ

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại. I. Tại cung trời Đâu-suất

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: II. Đức Phật giáng sinh

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: III. Đức Phật xuất gia

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: IV. Đức Phật thành đạo

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 1. Phật thuyết pháp lần đầu tiên

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 2. Phật độ ông Da-xá

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 3. Phật độ 30 thanh niên nhạc sư

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 4. Phật độ anh em ông Ca-diếp

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 5. Phật độ vua Tần-bà-sa-la (Bình-sa Vương). 6.Phật độ ông Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 7. Phật độ ông Cấp-cô-độc và vua Ba-tư-nặc.

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 8. Phật độ ông Đại Ca-diếp. 9. Phật độ gia đình

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: IV. Đức Phật thành đạo: 4. Truyện đức Phật Thích-ca B. Thời kỳ hiện tại V. Trên đường du hóa: 10. La-hầu-la xuất gia

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 11. Nan-đà xuất gia

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 12. Phật độ bà Vísakha

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 13. Phật độ chàng Vô Não (Angulimala)

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 14. Phật thuyết pháp cho Thánh Mẫu Mada

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 15. Phật độ gia đình Cấp-cô-độc

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 16. Ông Ưu-ba-cấp-đa

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 17. Phật đến Tỳ-xá-ly, kinh đô xứ Licchavi

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: V. Trên đường du hóa: 18. Phật trở lại Xá Vệ

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 1. Phật độ ngoại đạo Saccaka

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 2. Bà Magadiya oán ghét Phật

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 3. Nguyên nhân chia rẽ giữa Tăng chúng

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 4. Phật cấm dùng thần thông thâu bát

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 5. Phật thuyết pháp cho mẹ tại Đao-lợi. 6. Tiền thân Bồ-tát Di-lặc

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 7. Phật cũng Tự tứ. 8. Phật cũng gieo mạ

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 9. Ngược gió tung bụi

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 10. Thần Dạ-xoa vấn Phật

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 11. Ai thấy Pháp người ấy thấy Như Lai

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 12. Phật sống là vì hạnh phúc cho mọi người

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 13. Đức Phật thuyết pháp có mục đích

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 14. Truyện về Tôn giả A-na-luật

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 15. Thế Tôn giúp Tôn giả A-na-luật may y

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 16. Ngoại đạo chỉ trích Phật

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 17. Bà-la-môn Do-na vấn Phật

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ 18. Phật dạy các thiếu nữ trước khi lấy chồng

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ 19. Phật giảng hòa

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 20. Phật dạy pháp lục hòa

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 21. Phật độ Pukkusati tại nhà thợ gốm

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 22. Phật giảng cho Aggika

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 23. Phật dạy thế nào là Cư sĩ

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ 24. Tỷ-kheo Arittha bị Phật quở

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 25. Gia chủ hỏi Pháp

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 26. Phạm-chí có móng tay dài

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 27. Y chỉ Pháp...

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 28. Hiện tượng xảy ra khi Phật nhập Niết-bàn

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 29. Trưởng lão Ca-diếp kết tập kinh điển

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 30. A-nan sám hối

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 31. Kiều-phạm-ba-đề nhập diệt

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 32. Tôn giả A-nan chứng quả A-la-hán

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 33. U-ba-li tuyên thuyết luật tạng

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 34. A-nan thuyết tạng A-tỳ-đàm

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 35. Tiền thân Xá-lợi-phất tánh cứng cỏi

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 36. Chiền-xà (Cinca) vu khống Phật

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 37. Phật có Nhất thiết trí không

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 38.Trưởng lão Ca-diếp nhập Vô dư y Niết-bàn

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 39. Tịnh mục chứng quả nhờ Xá-lợi-phất

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 40. Tu-bạt-đà-la, đệ tử cuối cùng

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 41. Đại đức A-nan sao còn là học nhân

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 42. A-nan là do ai đặt?

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 43. Bố thí thân mạng

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 44. Bồ-tát không thất hứa

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 45. Như lai chăm sóc bệnh

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 46. Bồ-tát Biến Cát (Phổ Hiền)

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 47. Cung kính, thận trọng

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 48. Ai đáng tôn kính làm Thầy

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 49. Cúng dường nhũ mẫu

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 50. Bồ-tát cúng dường

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 51. Hang gạch của Tỷ-kheo Đặc-ni-ca

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 52. Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 53. Tu Bồ-đề đảnh lễ cúng dường Phật

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 54. Sao gọi là Xá-lợi-phất?

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 55. Thợ vẽ bố thí

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 56. Không đến bờ kia. 57. Kinh ví dụ Rắn độc

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 58. Tiền thân Phật cứu người

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 59. Nói dối có tội lớn

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 60. La-hầu-la bị Phật quở

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 61. Lợi ích của sự xuất gia

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 62. Con nhà họ Thích xuất gia

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 63. Cúng dường vì danh

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 64. Ma vương quấy Phật

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 65. Vấn nạn Phật

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 66. Tiền thân Phật độ

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 67. Bồ-tát cứu nạn

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 68. Cầu pháp

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 69. Cầu danh

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 70. Đắm hương

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VI. Những chặng đường hóa độ: 71. Đắm vị

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VII. Mấy năm đức Phật về già

4. Truyện đức Phật Thích-ca: B. Thời kỳ hiện tại: VIII. Đức Phật nhập Niết-bàn

5. Lý Duyên khởi trong giáo lý đức Phật

6. Góp phần vào sự nghiên cứu Phật pháp

7. Bàn về mục tiêu của Giáo dục Phật giáo

8. Câu đối Thiền môn

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): A. Đạo Phật

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): B. Lịch sử đức Phật Thích-ca

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): C. Pháp tu dưỡng

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): D. Phép quy y

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): E. Phép thọ giới

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): F. Phép ăn chay

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): G. Phép tịnh tâm niệm Phật

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): H. Phép sám hối

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): I. Thờ kính Tam Bảo và Tổ tiên

9. Tôi theo Phật (dưới hình thức hỏi đáp): K. Bổn phận ở gia đình và xã hội

Mục Lục

Tỏa Ánh Từ Quang