LOGO VNBET

Tổng Tập Giới Pháp Xuất Gia (Tập 1 & 2)

Mục Lục Tổng Tập

Vài Tên Tắt

Mười Điều Tâm Niệm

Ghi Chú

TỔNG TẬP GIỚI PHÁP XUẤT GIA (tập 1)

Mục Lục Tập 1

1. Kinh Phụng Kinh Dị giáo: Một, Chính Văn

1. Kinh Phụng Kinh Dị giáo: Hai, Lược Giải

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Một, Bồ Tát Giới: Chính Văn

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Một, Bồ Tát Giới: Lược Giải

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Hai, Tỷ Kheo Giới

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Ba, Tỷ Kheo Ni Giới

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Bốn, Thức Xoa Giới

TỔNG TẬP GIỚI PHÁP XUẤT GIA (tập 2)

Mục Lục Tập 2

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Năm, Sa Di Giới: Hoa Văn

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Năm, Sa Di Giới: Dịch Âm Dịch Nghĩa

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Năm, Sa Di Giới: Lược Giải

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Sáu, Sa Di Ni Giới: Hoa Văn

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia Sáu, Sa Di Ni Giới: Dịch Âm Dịch Nghĩa

2. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Sáu, Sa Di Ni Giới: Lược Giải

3. Sáu Tiểu Phẩm Hộ Giới: Một, Sa Di Lục Yếu

3. Sáu Giới Pháp Xuất Gia: Hai, Tỳ Ni Nhật Dụng: Hoa Văn

3. Sáu Giới Pháp Xuất Gia Hai, Tỳ Ni Nhật Dụng: Dịch Âm Dịch Nghĩa

3. Sáu Tiểu Phẩm Hộ Giới: Hai, Tỳ Ni Nhật Dụng: Lược Giải

3. Sáu Tiểu Phẩm Hộ Giới: Ba, Cảnh Sách: Hoa Văn

3. Sáu Tiểu Phẩm Hộ Giới: Ba, Cảnh Sách: Dịch Âm Dịch Nghĩa

3. Sáu Tiểu Phẩm Hộ Giới: Ba, Cảnh Sách: Lược Giải

3. Sáu Tiểu Phẩm Hộ Giới: Bốn, Văn Khuyên Phát Bồ Đề Tâm

3. Sáu Tiểu Phẩm Hộ Giới: Năm, Lược Giải Từ Ngữ

3. SáuTiểu Phẩm Hộ Giới: Sáu, Kinh Bát Đại Nhân Giác

Tổng Tập Giới Pháp Xuất Gia (Tập 1 & 2)