LOGO VNBET
BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban: Thượng tọa Thích Hoằng Trí
Phó ban: Thượng tọa Thích Hoằng Chí
Phó ban: Đại đức Thích Hoằng Thạnh

BAN THỰC HIỆN
Đại đức Thích Pháp Đăng (Trưởng ban)
Thượng tọa Thích Thiện Xuân
Đại đức Thích Hoằng Vi
Đại đức Thích Hoằng Tín
Đại đức Thích Hoằng Đạt
Đại đức Thích Hoằng Xưng
Đại đức Thích Hoằng Thường
Đại đức Thích Minh Thành
Đại đức Thích Hoằng Hiển
Đại đức Thích Hoằng Nhiệm
Đại đức Thích Hoằng Phước
Đại đức Thích Hoằng Lập
Sa-di Thích Tâm Chánh
Phật tử Hoằng Ân
Phật tử Hoằng Tôn
Phật tử Thanh Tuyền
Phật tử Thanh Tựu
Phật tử Diệu Tịnh.

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

 
Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 4 - Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm