LOGO VNBET
BAN CỐ VẤN

Hòa thượng Thích Chơn Lạc
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Hòa thượng Thích Nhật Quang (TV. Thường Chiếu)
Hòa thượng Thích Minh Cảnh
Hòa thượng Thích Minh Thông
Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Hòa thượng Thích Hoằng Đức
Hòa thượng Thích Tắc Lãnh
Hòa thượng Thích Hoằng Thông
Hòa thượng Thích Minh Tùy
Hòa thượng Thích Chân Tính
Hòa thượng Thích Đồng Bổn
Hòa thượng Thích Minh Duyên
Hòa thượng Thích Hoằng Kiên.

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 4 - Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm