LOGO VNBET

Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 7 - Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Ban Chứng Minh

Ban Cố Vấn

Ban Biên Tập - Ban Thực Hiện

Phẩm Ma Sầu - Thứ Sáu Mươi Hai

Phẩm Đẳng Học - Thứ Sáu Mươi Ba

Phẩm Tùy Hỷ - Thứ Sáu Mươi Bốn

Phẩm Hư Không - Thứ Sáu Mươi Lăm

Phẩm Chúc Lụy - Thứ Sáu Mươi Sáu

Phẩm Bất Khả Tận - Thứ Sáu Mươi Bảy

Phẩm Lục Độ Tương Nhiếp - Thứ Sáu Mươi Tám

Phẩm Đại Phương Tiện - Thứ Sáu Mươi Chín

Phẩm Tam Huệ - Thứ Bảy Mươi

Phẩm Đại Thọ - Thứ Bảy Mươi Mốt

Phẩm Bồ-Tát Hạnh - Thứ Bảy Mươi Hai

Phẩm Chủng Thiện Căn - Thứ Bảy Mươi Ba

Phẩm Biến Học - Thứ Bảy Mươi Bốn

Phẩm Tam Thứ Đệ Hánh - Thứ Bảy Mươi Lăm

Phẩm Nhứt Niệm - Thứ Bảy Mươi Sáu

Phẩm Lục Dụ - Thứ Bảy Mươi Bảy

Phẩm Tứ Nhiếp - Thứ Bảy Mươi Tám

Phẩm Thiện Đạt - Thứ Bảy Mươi Chín

Phẩm Thật Tế - Thứ Tám Mươi

Phẩm Cụ Túc - Thứ Tám Mươi Mốt

Phẩm Tịnh Phật Quốc - Thứ Tám Mươi Hai

Phẩm Quyết Định - Thứ Tám Mươi Ba

Phẩm Tứ Đế - Thứ Tám Mươi Bốn

Phẩm Thất Dụ - Thứ Tám Mươi Lăm

Phẩm Bình Đẳng - Thứ Tám Mươi Sáu

Phẩm Như Hóa - Thứ Tám Mươi Bảy

Phẩm Tát-Đà-Ba Luân - Thứ Tám Mươi Tám

Phẩm Đàm Vô Kiệt - Thứ Tám Mươi Chín

Phẩm Chúc Lụy - Thứ Chín Mươi

Lời Bạt Của Dịch Giả

Mục Lục

Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 7 - Kinh Bát Nhã Ba La Mật