LOGO VNBET

Triết Lý Nhà Phật

Những Chuyện Tích Triết Lý

1. Tứ Đại

2. Nói Nhiều Có Hại

3. Chuyện Bầy Khỉ

4. Không Ai Khỏi Chết

5. Thay Hình Đổi Xác

6. Sứ Giả Thần Chết

7. Ba Cỗ Xe

8. Trung Đạo

9. Trí Tuệ

10. Nghiệp Báo

11. Đức Nhẫn Nhục

12. Nhục Dục

13. Người Nghệ Sĩ

14. Người Trốn Dưới Giếng

15. Niềm Vui Ở Đâu

16. Thân Thể Và Tinh Thần

17. Phép Huyền Diệu

18. Phước Báu

19. Ai Cũng Thương Thân

20. Của Đời Là Giả Dối

21. Cái Đầu Người

II. Một Cuộc Vấn Đáp Đạo Lý

1. Không Có Ta

2. Con Số

3. Tranh Biện, 4. Phương Thức Tranh Biện

5. Mục Đích Xuất Gia

6. Vì Sao Luân Hồi

7. Phương Pháp Giải Thoát

8. La - Hán Biết Thoát Luân Hồi

9. Trí Tuệ Và Sự Thông Minh

10. Danh Sắc

11. Nguyên Nhân Bất Bình Đẳng

12. Địa Ngục

13. Tại Sao Biết Niết - Bàn Là Vui

14. Có Phật Ra Đời Hay Không?

15. Phật Là Cao Thượng

16. Do Đâu Biết Phật Cao Thượng

17. Vì Sao Lo Cho Thân Mình

18. Phật Chế Định Giới Luật

19. Phật Không Giống Cha Mẹ

20. Trí Nhớ

21. Nhân Quả

22. Cõi Trời Có Xa Không?

23. Không Biết Càng Nặng Tội

24. Có Thể Phi Hành Được Không?

III. Những Ánh Văn Thơ Cao Thượng

1. Thảo Am

2. Thoát Trần

3. Dứt Sự Đời

4. Cái Thất Cũ

5. Già, Bệnh, Chết - 6. Mừng Gặp Phật

7. Khuyên Em Bỏ Công Danh

8. Chọn Bạn Lành

9. Cảnh Thanh Nhàn Nơi Động

10. Chốn Sơn Lâm

11. Cuộc Đời Thanh Tịnh

12. Giải Thoát - 13. Chẳng Còn Luyến Ái

14. Đắc Đạo

15. Nhiếp Nhục Tâm Ý

16. Sự Nóng Giận

17. Đến Cõi Bồ - Đề

IV. Kệ Truyền Của Chư Phật

1. Đức Phật Tỳ-Bà-Thi

2. Đức Phật Thi-Khí

3. Đức Phật Tỳ-Xá-Phù

4. Đức Phật Câu - Lưu - Tôn

5. Đức Phật Câu - Na -Hàm Mâu - Ni

6. Đức Phật Ca-Diếp

7. Đức Phật Thích - Ca Mâu - Ni

V.Chư Tổ Sư Tây Thiên

Hai Mươi Tám Vị Tổ Sư Tây Thiên

1. Tổ Ma - Ha Ca - Diếp

2. Tổ A - Nan - Đà

3. Tổ Thương - Na Hòa - Tu

4. Tổ Ưu - Ba - Cúc - Đa

5. Tổ Đề - Đa - Ca

6. Tổ Di - Già -Ca

7. Tổ Bà - Tu - Mật

8. Tổ Phật - Đà Nan - Đề

9. Tổ Phật - Đà Mật - Đa

10. Tổ Bà - Lật Thấp - Bà

11. Tổ Phú - Na Dạ - Xa

12. Tổ A - Na Bồ - Đề

13. Tổ Ca - Tỳ - Ma - La

14. Tổ Long Thụ

15. Tổ Ca - Na - Đề - Bà

16. Tổ La - Hầu - La - Da

17. Tổ Tăng - Già Nan - Đề

18. Tổ Tăng - Già Xá - Đa

19. Tổ Cưu - Ma - La - Đa

20. Tổ Xà - Dạ - Đa

21. Tổ Bà - Tu - Bàn - Đầu

22. Tổ Ma - Noa - La

23. Tổ Hạc - Lặc - Na

24. Tổ Sư -Tử Bồ - Đề

25. Tổ Bà - Xá Tư - Đa

26. Tổ Bất - Như - Mật - Đa

27. Tổ Bát - Nhã - Đa - La

28. Tổ Bồ - Đề Đạt - Ma

VI. Chư Tổ Sư Đông Độ

Sáu Đời Tổ Nối Truyền Y Bát

1. Sơ Tổ Bồ - Đề Đạt - Ma

2. Nhị Tổ Huệ Khả

3. Tam Tổ Tăng Xán

4. Tứ Tổ Đạo Tín

5. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn

6. Lục Tổ Huệ Năng

VII. Lời Hay Ý Đẹp

Mục Lục

Triết Lý Nhà Phật