LOGO VNBET

Trung Luận

Phần 1: Dịch & Chú Thích 1. Lời Giới Thiệu

Phần 1: Dịch & Chú Thích 2. Phẩm I Quán Về Nhân Duyên

Phần 1: Dịch & Chú Thích 3. Phẩm II Quán Về Đi Lại

Phần 1: Dịch & Chú Thích 4. Phẩm III Quán Về Sáu Tình

Phần 1: Dịch & Chú Thích 5. Phẩm IV Quán Về Năm Ấm

Phần 1: Dịch & Chú Thích 6. Phẩm V Quán Về Sáu Chủng

Phần 1: Dịch & Chú Thích 7. Phẩm VI Quán Về Ô Nhiễm, Người Ô Nhiễm

Phần 1: Dịch & Chú Thích 8. Phẩm VII Quán Về Ba Tướng

Phần 1: Dịch & Chú Thích 9. Phẩm VIII Quán Về Tác, Tác Giả

Phần 1: Dịch & Chú Thích 10. Phẩm IX Quán Về Bổn Trụ

Phần 1: Dịch & Chú Thích 11. Phẩm X Quán Về Đốt Cháy, Bị Đốt Cháy

Phần 1: Dịch & Chú Thích 12. Phẩm XI Quán Về Bổn Tế

Phần 1: Dịch & Chú Thích 13. Phẩm XII Quán Về Khổ

Phần 1: Dịch & Chú Thích 14. Phẩm XIII Quán Về Hành

Phần 1: Dịch & Chú Thích 15. Phẩm XIV Quán Về Hiệp

Phần 1: Dịch & Chú Thích 16. Phẩm XV Quán Về Có, không

Phần 1: Dịch & Chú Thích 17. Phẩm XVI Quán Về Trói, Mở

Phần 1: Dịch & Chú Thích 18. Phẩm XVII Quán Về Nghiệp

Phần 1: Dịch & Chú Thích 19. Phẩm XVIII Quán Về Pháp

Phần 1: Dịch & Chú Thích 20. Phẩm XIX Quán Về Thời

Phần 1: Dịch & Chú Thích 21. Phẩm XX Quán Về Nhân Quả

Phần 1: Dịch & Chú Thích 22. Phẩm XXI Quán Về Thành Hoại

Phần 1: Dịch & Chú Thích 23. Phẩm XXII Quán Về Như Lai

Phần 1: Dịch & Chú Thích 24. Phẩm XXIII Quán Về Điên Đảo

Phần 1: Dịch & Chú Thích 25. Phẩm XXIV Quán Về Tứ Đế

Phần 1: Dịch & Chú Thích 26. Phẩm XXV Quán Về Niết-Bàn

Phần 1: Dịch & Chú Thích 27. Phẩm XXVI Quán Về Mười Hai Nhân Duyên

Phần 1: Dịch & Chú Thích 28. Phẩm XXVII Quán Về Tà Kiến

Phần 2: Chữ Hán 1. Phẩm I Phá Nhân Duyên

Phần 2: Chữ Hán 2. Phẩm II Phá Khứ Lai

Phần 2: Chữ Hán 3. Phẩm III Phá Lục Tình

Phần 2: Chữ Hán 4. Phẩm IV Phá Ngũ Ấm

Phần 2: Chữ Hán 5. Phẩm V Phá Lục Chủng

Phần 2: Chữ Hán 6. Phẩm VI Phá Nhiểm, Nhiểm Trước

Phần 2: Chữ Hán 7. Phẩm VII Quán Tam Tướng

Phần 2: Chữ Hán 8. Phẩm VIII Quán Phá Tác, Tác Giả

Phần 2: Chữ Hán 9. Phẩm IX Phá Bổn Trụ

Phần 2: Chữ Hán 10. Phẩm X Phá Nhiệt Khả Nhiệt

Phần 2: Chữ Hán 11. Phẩm XI Phá Bổn Tế

Phần 2: Chữ Hán 12. Phẩm XII Phá Khổ

Phần 2: Chữ Hán 13. Phẩm XIII Phá Hành

Phần 2: Chữ Hán 14. Phẩm XIV Phá Hiệp

Phần 2: Chữ Hán 15. Phẩm XV Quán Hữu Vô

Phần 2: Chữ Hán 16. Phẩm XVI Quán Phược Giải

Phần 2: Chữ Hán 17. Phẩm XVII Quán Nghiệp

Phần 2: Chữ Hán 18. Phẩm XVIII Quán Pháp

Phần 2: Chữ Hán 19. Phẩm XIX Quán Thời

Phần 2: Chữ Hán 20. Phẩm XX Quán Nhân Quả

Phần 2: Chữ Hán 21. Phẩm XXI Quán Thành Hoại

Phần 2: Chữ Hán 22. Phẩm XXII Quán Như Lai

Phần 2: Chữ Hán 23. Phẩm XXIII Quán Điên Đảo

Phần 2: Chữ Hán 24. Phẩm XXIV Quán Tứ Đế

Phần 2: Chữ Hán 25. Phẩm XXV Quán Niết-Bàn

Phần 2: Chữ Hán 26. Phẩm XXVI Quán Thập Nhị Nhân Duyên

Phần 2: Chữ Hán 27. Phẩm XXVII Quán Tà Kiến

Trung Luận