LOGO VNBET

Tư Tưởng Kinh Kim Cương

Lời Nói Đầu

Chương I. Nhận Thức Khái Quát

Chương II: Thánh Chúng Cu Hội

Tôn Giả Tu Bồ Đề Đặt Câu Hỏi

Hạnh Nguyện Bồ Tát

Tu Tập Các Ba-La-Mật

Đức Phật Và 32 Tướng Quý

Pháp Thân Như Là Kết Quả Tuệ Giác Tối Thượng

Pháp Thân Như Lai Là Kết Quả Của Công Đức

Bốn Bậc Thánh

Tâm Giác Ngộ Của Bồ Tát

Bồ Tát Và Cõi Phật

Niết - Bàn Tối Hậu Của Bồ Tát

Công Đức Phát Sinh Từ Trí Bát - Nhã

Phần Kết Thúc Đầu

Tính Chất Siêu Việt Tính Biện Chứng Của Thực Tại

Tối Thắng Của Giáo Lý Này

Nhẫn Nhục Vô Ngã Tướng Và Tâm Giải Thoát Hoàn Toàn

Sự Hiện Hữu Và Không Hiện Hữu Của Chúng Sinh

Thật Và Hư

Công Đức Nhận Được, Sự Giả Định Và Kết Quả Của Công Đức

Hạnh Nguyện Bồ Tát

Cảnh Giới Tâm Của Bồ Tát Khi Gặp Đức Nhiên Đăng

Bồ Tát Ở Cuối Đường Hạnh Nguyện

Thái Độ Của Bồ Tát Đối Với Việc Độ Sinh

Chư Phật Ngũ Nhãn Của Đức Phật

Thắng Trí Biết Tâm Tất Cả Chúng Sinh Của Đức Phật

Phước Đức Của Đức Phật Là Không Phước Đức

Thân Sắc Của Đức Phật

Sự Giảng Dạy Của Đức Phật

Pháp Của Đức Phật

Lại Một Lần Nữa Nói Về Phước Đức Của Phật

Đức Phật, Đấng Cứu Độ Và Bản Chất Của Giải Thoát

Thực Tính Của Phật

Hiệu Quả Của Các Việc Làm Công Đức

Lời Chỉ Dạy Về Thế Giới Bất Toàn: Thế Giới Vật Chất

Quan Điểm Và Thái Độ

Chìa Khóa Vào Tối Thắng Trí

Kết Thúc Thứ Hai

Chương III: Điểm Giáo Lý Gặp Gỡ Giữa Kinh Kim Cương Và Nikàya hay Tính Chất Truyền Thống Phật Giáo Của Giáo Lý Kim Cương

I. Tôn Giả Tu-Bồ-Đề Và Nét Sinh Hoạt Hàng Ngày Của Chư Tăng

II. Tâm Dao Động Và Tâm An Trú

III. Chủ Trương Vô Ngã - Bác Bỏ Các Thuyết Về Tự Ngã

IV. Như Lai

V. Bố Thí Pháp Là Tối Thắng

VI. Nương Tựa Mình Và Nương Tựa Pháp hay TÍnh Chất Thiết Thực Hiện Tại Của Phật Giáo

VII. Giáo Lý Như Chiếc Bè

VIII. Căn Cơ Đại Thừa Và Căn Cơ Tiểu Thừa

IX. Giáo Lý Trung Đạo

X. Tán Thán Và Tôn Kính Người Giảng Nói Pháp

XI. Giáo Lý Năm Uẩn Và Thiền Quán Vô Ngã, Vô Thường

XII. Tổng Kết

Phụ Lục: Bát Nhã Tâm Kinh

Mục Lục

Tư Tưởng Kinh Kim Cương