LOGO VNBET

Tư Tưởng Kinh Pháp Hoa

Lời dâng

Lời Nói Đầu

Chương I, I. Lịch sử thành lập

II. Về các nguyên bản phạn văn của Pháp hoa

III. Ý nghĩa tên kinh - IV. Nội dung kinh Pháp hoa

V. Ngôn ngữ của kinh Pháp hoa và phương thức đón nhận diệu nghĩa của Pháp Hoa

Chương II, I. Phẩm tựa (phẩm thứ nhất)

II. Phẩm phương tiện (phẩm thứ hai)

III. Phẩm thí dụ (phẩm thứ ba)

IV. Phẩm tín giải (phẩm thứ tư)

V. Phẩm Dược Thảo Dụ (phẩm thứ năm)

VI. Phẩm xác nhận thành Phật (phẩm thứ sáu)

VII. Phẩm hóa thành dụ (phẩm thứ bảy)

VIII. Phẩm 500 đệ tử được thọ ký (phẩm thứ tám)

IX. Phẩm thọ ký các vị hữu học và vô học (phẩm thứ chín)

X. Phẩm pháp sư (phẩm thứ mười)

XI. Phẩm Hiện bảo tháp (phầm thứ mười một)

XII. Phẩm Đề-bà-đạt-đa (phẩm thứ mười hai)

XIII. Phẩm trì (phẩm thứ mười ba)

XIV. Phẩm an lạc hạnh (phẩm thứ mười bốn)

XV. Phẩm tùng địa dõng xuất (phẩm thứ mười lăm)

XVI. Phẩm Như Lai thọ lượng (phẩm thứ mười sáu)

XVII. Phẩm phân biệt công đức (phẩm thứ mười bảy)

XVIII. Phẩm tùy hỷ công đức (phẩm thứ mưới tám)

XIX. Phẩm pháp sư công đức (phẩm thứ mười chín)

XX. Phẩm thường bất khinh (phẩm thứ hai mươi)

XXI. Phẩm Như Lai thần lực (phẩm thứ hai mươi mốt)

XXII. Phẩm chúc lụy (phẩm thứ hai mươi hai)

XXIII. Phẩm Dược Vương Bồ tát Bổn Sự (phẩm thứ hai mươi ba)

XXIV. Phẩm Diệu Âm Bồ Tát (phẩm thứ hai mươi bốn)

XXV. Phẩm Quán Thê Âm (phẩm thứ hai mươi lăm)

XXVI. Phẩm Đà la ni (phẩm thứ hai mươi sáu)

XXVII. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự (phẩm thứ hai mươi bảy)

XXVIII. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát (phẩm thứ hai mươi tám)

Phần Kết Của Soạn Giả, I. Về quan điểm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa

II. Tổng Luận

Mục Lục

Tư Tưởng Kinh Pháp Hoa