LOGO VNBET
CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO
Tác phẩm đặc sắc nhất bàn về sáng tạo nghệ thuật
NGUYỄN HỮU HIỆU GIỚI THIỆU
I
Nói về sáng tạo,
Henry Miller (Sexus)
Con đường của kẻ sáng tạo,
Nietzsche 
(Also pracht Zarathustra)
Làm Thi Sỹ
Rimbaud
(thư)
II
Bàn về bút pháp,     
Schopenhauer.
Suy tưởng về sáng tác,
Henry Miller 
(The Wisdom of the Heart)
Sứ mệnh của nhà văn,
William Faulkner
Giải thoát : đề tài tối thượng,
Henry Miller
(The Books in my Life)        
Cái Tôi hay văn chương tự sự kể, 
Nguyễn Hữu Hiệu
III
Lời khuyên nhà văn trẻ tuổi,
André Gide
Thư cho một Thi Sỹ trẻ tuổi,
Rilke
Mười một giới răn,
Henry Miller
Tại sao bạn không thử viết đi?
Henry Miller (Sexus)
QUẾ SƠN - VÕ TÁNH - XUẤT BẢN
 
 
 
 

* Trang 100 *
device

 
Tư Tưởng Số 1 (Năm 1970)