LOGO VNBET
1.   Phiên âm:
TẨY TỊNH
Tẩy dịch hình uế
 Đương nguyện chúng sanh
Thanh tịnh điều nhu
Tất cánh vô cấu
ÁN, HẠ NẴNG MẬT LẬT ĐẾ TÁ HA (3 lần)
2.    Dịch nghĩa:
RỬA SẠCH
Kì rửa thân dơ
Nên nguyện chúng sanh
Trong sạch hòa diệu
Rốt ráo không nhơ
ÁN, HẠ NẴNG MẬT LẬT ĐẾ TÁ HA (3 lần)

* Trang 77 *
device

3.   Yếu giải:
Tẩy Tịnh: Tẩy là trừ khử.
Tịnh là trong sạch, tinh khiết.
Tẩy tịnh là dùng nước rửa chất dơ, khiến cho sạch sẽ trở lại.
Dịch:
Là chất dơ, bợn dơ đóng trên da dà làm cho thân bị bít kín, không lưu thông khi huyết có thể sanh bịnh.
Hình Uế:
Là cái thân máu thịt của con người, có 9 lỗ bài tiết ra chất dơ từ nội tạng, không được thơm sạch như hai lỗ ghèn, hai lỗ mũi, lỗ miệng, hai lỗ tai, lỗ tiểu và lỗ đại, thường bài tiết ra chất hôi thúi, lạ thêm da ngoài bao bọc với các móng chân, móng tay, tóc, lông, đóng đầy bụi bặm, mồ hôi trên da chất nhờn, lông tóc rơi rụng, gàu trên da đầu tróc ra... Nếu 3 ngày không kì rửa tắm gội thì không ai dám đến gần.

* Trang 78 *
device

Tẩy Dịch Hình Uế:
Là kì rửa, là tắm rửa hình vóc dơ hôi. Có nghĩa là phải nhờ nước sạch mới tẩy rửa thân dơ được. Cũng như nhờ nước pháp, nhờ giới luật mới có thể trừ tội cấu, bỏ tâm điên đảo cấu nhiễm đau khổ, thành ra tâm thanh tịnh.
Điều Nhu:
Điều là an ổn, là hòa hợp.
Nhu là diệu mềm, là khổng chống trái.
Thanh Tịnh Điều Nhu:
Cái thân 5 uẩn của chúng sanh do đất, nước, gió, lửa hợp thành, nhưng tứ đại lại thường chống trái với nhau, khiến sanh bênh tật, nay đau mai mạnh, tâm hồn lúc vui lúc buồn. Nay nhờ nước pháp tưới nhuần, nhơ công lao tu tập, buông xả trần cấu, nên tứ đại điều hòa, tâm hồn an lạc, trong sạch thân tâm, điều hòa cuộc sống.
Tất Cảnh:
Là rốt ráo, là tột đến.

* Trang 79 *
device

Vô Cấu:
Là không dơ, là trong sạch.
Tất Cánh Vô Cấu:
Là rốt ráo trong sạch, trong sạch rốt ráo là trong sạch thân lẫn tâm. Thân muốn sạch thì dùng nước tẩy rửa. Một khi tâm nhơ không thể rửa bằng nước mà phải lấy sự trì giới và nhờ lực dụng của định để phát sanh trí huệ bát nhã, soi thấu vào biển lòng, mới có thể trừ được phiền não chướng và sở tri chướng, mới có thể rốt ráo không nhơ, rốt ráo không nhiễm. Khi ánh sáng lặng sạch sinh ra, tánh giác hiển lộ phiền não mất hẳn vậy.
Nếu vị Tỳ Kheo thọ trai xong, chưa súc miệng, cho đến sau khi đi đại tiểu tiện mà không rửa nhơ, thì không được nghe pháp, dạy pháp, chịu cho người lễ lạy hoặc lễ lạy người, ngồi giường chúng Tăng....
Điều cần yếu là phải trì kệ chú khi rửa, mới được trong sạch rốt ráo.

* Trang 80 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải