LOGO VNBET
1.Phiên âm:
TẨY THỦ
Dĩ thủy quán chưởng
Đương nguyện chúng sanh
 Đắc thanh tịnh thủ
Thọ trì Phật pháp
ÁN, CHỦ CA RA DA TÁ HA (3 lần)
2.  Dịch nghĩa:
RỬA TAY
Lấy nước rửa tay
Nên nguyện chúng sanh
 Được tay thanh tịnh
Nhận giữ Phật pháp
ÁN, CHỦ CA RA DA TÁ HA (3 lần)

* Trang 81 *
device

3.    Yếu giải:
Thủ:
Là cái tay, là một chi phần thân thể, chuyên việc cầm nắm. Cái tay phải có đủ 3 thành phần là cánh tay, bàn tay và 5 ngón. Vì chuyên việc cầm nắm, làm việc, cho nên thường bị dơ.
Quán:
Tức là tẩy, rửa
Chưởng:
Tức là lòng bàn tay
Dĩ Thủy Quán Chưởng:
Tức là dùng nước để tẩy sạch chất dơ nơi lòng bàn tay. Nước là một chất mà thể của nó là ướt và mềm, còn dụng của nó làm trôi vết nhơ, vì vậy, muốn làm trôi vết nhơ nơi bàn tay, phải dùng nước để rửa.
Đắc Thanh Tịnh Thủ:
Là được tay trong sạch. Tức là khi rửa tay, thầm đọc kệ chú, nhờ thần lực gia trì,

* Trang 82 *
device

 nên tự nhiên ảnh giới trong sạch, pháp Phật hiện bày, liền khi ấy, tâm ta cũng trở nên trong sạch. Bởi vì khi tay dơ, lấy nước tẩy cái bẩn của tay, cũng như khi tâm dơ, lấy Phật pháp bỏ cái bẩn của tâm.
Nếu tay dơ do làm việc, do đi tiểu (toilet) thì rửa một lần và đọc kệ chú 3 lần liền sạch, nhưng sau khi đi đại tiện, đi cầu (toi-let) phải rửa 7 lần, đọc 21 biến kệ chú mới sạch.
Thọ Trì:
Thọ là nhận, trì là giữ gìn. Thọ trì là chọn một pháp tu rồi giữ gìn, thực hành, chuyên cần liên tục (hạ thủ công phu) cho đến khi chứng đắc mới được, không phải nay tinh tấn, mai giải đãi.
Phật Pháp:
Còn gọi là nền giáo dục Phật Đà, gồm tất cả giáo pháp của Đức Như Lai, hay nói khác đi, là những phương tiện diệu dụng mà Đức Phật nói ra để cứu độ chúng sanh. Phật pháp chứa vô số pháp môn tu

* Trang 83 *
device

 học, nằm trong tam tạng giáo điển (Kinh, Luật, Luận) có công năng đưa chúng sanh đến giác ngộ giải thoát. Nói rộng ra, Phật Pháp bao gồm cả Thế Gian Pháp (pháp phương tiện) và Xuất Thế Gian Pháp (pháp cứu cánh).
Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói: “ Tất cả pháp đều là Phật Pháp”.
Thọ Trì Phật Pháp:
Có nghĩa là người tu hành, phải học hiểu Kinh Luật Luận, rồi chọn một pháp tu thích hợp với mình để hành trì và giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm, quán chiếu rõ ràng các pháp, buông xả các duyên, khiến cho tâm hồn trong sạch, vắng lặng bóng dáng pháp trần, đạt được định lực, phát sanh trí tuệ, mới đủ khả năng thọ giữ pháp vị thanh tịnh của Đức Phật, nối dõi mạng mạch Phật pháp, hầu giáo hóa tất cả chúng sanh.
4.   DẪN CHỨNG MẪU CHUYỆN:
Ngày xưa, có vị pháp sư Trí Siêu ở nước Thục bên Trung Hoa chuyên trì tụng Kinh

* Trang 84 *
device

Hoa Nghiêm trên 30 năm. Một ngày nọ, thấy một cậu bé khôi ngô đến nhìn ông và xá chào. Sư Trí Siêu hỏi rằng: ‘ Em ở đâu đến đây vậy?’. Cậu bé trả lời: ‘Con từ núi Ngũ Hành đến ’. Sư Trí Siêu nghe vậy liền hỏi: ‘Có việc gì quan trọng mà cháu từ xa lặn lội đến đây?’. Cậu bé đáp rằng: ‘Con có chút việc muốn nhắc nhở ông vậy thôi’. Nghe vậy, Sư Trí Siêu liền nói: ‘Tôi sẵn sàng nghe đây, xin cậu cứ nói’. Cậu bé nghiêm chỉnh nói rằng: ‘Tôn Sư trì tụng Kinh Hoa Nghiêm rất là tinh tấn, thật rất đáng khen, nhưng chỉ còn cái lỗi là  mỗi khi Sư cụ đi đại tiện xong (đi toilet), nước dơ văng lên mu bàn tay, mà Sư Cụ chưa từng dùng xà phòng, tro, để rửa lại cho sạch. Phép dùng xà phòng, tro, để rửa, Đức Phật dạy 7 lần rửa và trì niệm kệ chú liên tục, mà Tôn Sư chỉ rửa có 2-3 lần, cho nên con dơ lắm, lễ Phật, tụng Kinh đều mắc tội đọa đấy’. Nói xong, cậu bé biến mất.
Từ đó về sau, Sư Trí Siêu liền chừa lỗi và ngài cho rằng, có lẽ Đức Bồ Tát Văn Thù

* Trang 85 *
device

 Từ Ngũ Hành Sơn hiện đến nhắc nhở bậc tu hành.
Vì vậy khi rửa tay, nên cẩn thận, thực hành đúng pháp.
Trong thời văn minh hiện đại, chùa không còn dùng tro bùn để tẩy uế như thời xưa ở Ấn Độ khi Đức Phật còn tại thế, đi khất thực du hành. Các chùa hiện nay dùng xà phòng rửa tay sau khi đi toilet. Có thể rửa một lần và đọc kệ chú 21 biến cũng sạch vậy.

* Trang 86 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải