LOGO VNBET
1.   Phiên âm:
NGŨ Y
Thiện tai giải thoát phục
Vô thượng phước điện y
Ngã kim đảnh đới thọ
Thế thế bất xả ly
ÁN, TẤT ĐÀ DA TÁ HA (3 lần)
2.  Dịch nghĩa:
PHÁP Y NĂM ĐIỀU
Lành thay áo giải thoát
Áo ruộng phước vô thượng
Nay tôi đầu đội nhận
Đời đời chẳng bỏ lìa
ÁN, TẤT ĐÀ DA TÁ HA (3 lần)

* Trang 107 *
device

3. Yếu giải:
    Ngũ Y:
Là y 5 điều. Tiếng Phạn gọi là AN ĐÀ HỘI, dịch là Y TÁC VỤ. Hình dáng từ trái sang phải có 5 điều (5 sọc dài xuống) trong mỗi điều có 1 bức dài và 1 bức ngắn.
Bởi gọi là y tác vụ, nên quấn y này khi làm việc nhọc mệt trong chùa, đi ra, đi vào, qua lại ngoài đường.
Y ngũ điều, y thất điều và y đại là 3 loại y của giới Tỳ Kheo, hàng Sa Di được học trước, vì bậc Cổ Đức muốn cho Sa Di học

* Trang 108 *
device

thuộc và phát tâm mong cầu lãnh thọ Đại Giới, dự vào hàng TĂNG BẢO trong tương lai vậy.
Đây cũng là y quấn đắp lên mình để ngăn che nóng lạnh vào thân. Cũng gọi là ÁO PHÁP XUẤT THẾ, là áo đặc biệt trong Phật Pháp mà áo người thế tục không so sánh được, cho nên phải quý trọng giữ gìn như da cuả mình và kính trọng như tháp báu.
Luận Tát Bà Đa nói: ‘Y này 95 thứ ngoại đạo không có, chỉ đệ tử Phật mới có mà thôi’.
Hàng Tỳ Kheo có nghĩa là sát tặc, bố ma và phá ác, ngăn dứt lòng tham, sạch trừ nghiệp thân, khi đắp y này.
Thiện Tai:
Là lành thay! đó là lời khen tốt thay, khen ngợi công đức của chiếc y quý lạ không thể nghĩ bàn (bất khả tư nghì), có lợi ích lớn vậy.
Giải Thoát Phục:
Là áo giải thoát, là áo rảnh rang. Người xuất gia khi mới vào Đạo, lãnh thọ 10

* Trang 109 *
device

 giới Sa Di, trải qua 2 năm (cho Sa Di) hoặc 4 năm (cho Sa Di Ni vả Thức Xoa Ma Na) tập học và hành trì Giới Luật và Oai Nghi tế hạnh. Khi đủ duyên lành, lãnh thọ Giới Cụ Túc (Tỳ Kheo) mới được đắp 3 y và giữ 250 giới (giới của Tỳ Kheo) hoặc là 348 giới (giới của Tỳ Kheo Ni).
Do giữ giới tinh nghiêm, sanh Định Lực, nhờ có Định Lực nên trí tuệ phát sanh. Khi GIỚI, ĐỊNH, HUỆ tam học đầy đủ, trừ được tam độc THAM DỤC, SÂN HẬN, SI MÊ, tâm liền rảnh rang, pháp lành tăng trưởng, phiền não dứt sạch, nên gọi là áo rảnh rang (GIẢI THOÁT PHỤC).
Vô Thượng:
Là không có gì hơn được. Có nghĩa là chiếc y giải thoát này là pháp y xuất thế, vượt hơn tất cả y phục của người thế tục. Trên trời, dưới trời, cho đến 95 thứ ngoại đạo, áo vua, áo quan, áo thương gia giàu có, áo dân chúng, đều không thể sánh bằng.
Phước Điền Y:
Là áo ruộng phước.

* Trang 110 *
device

Chiếc Cà Sa của Tỳ Kheo, hiện tướng của thửa ruộng, có bờ ngăn từng mảnh.
Đây là Đức Phật mượn ruộng có khuôn khổ để chỉ cho Giới Luật của Sa Môn, là nơi gieo trồng phước đức của người đời. Cũng ví như mộng thế gian sinh trưởng lúa mạ để nuôi thân mạng, còn ao ruộng phước của Tỳ Kheo mặc, quấn, đắp vào mình, khiến cho tăng trưởng trí huệ, vun bồi 5 phần pháp thân, đạt đạo giải thoát.
Ngũ Phần Pháp Thân:
Tức là năm phần pháp thân, ấy là 5 phần công đức hợp lại thành cái pháp thân của Đức Như Lai, tức là Phật thân gồm có:
-     Giới pháp thân
-     Định pháp thân
-     Huệ pháp thân
-     Giải thoát pháp thân
-     Giải thoát tri kiến pháp thân
GIỚI PHÁP THÂN:
Là sự tu trì giới hạnh của Đức Phật, Tam Nghiệp thân, khẩu, ý luôn thanh tịnh, xa hẳn các lỗi lầm, sai lạc.

* Trang 111 *
device

ĐỊNH PHÁP THÂN:
Là sức tu định lực của Đức Phật, đắc được cái chơn tâm tịch tịnh, an trụ tánh giác, lìa xa vọng niệm.

HUỆ PHÁP THÂN:
Là pháp tu trí huệ của Đức Phật chứng đắc cái CHƠN TRÍ VIÊN MINH, suốt thấu PHÁP TÁNH.

GIẢI THOÁT PHÁP THÂN:
Sự chứng đắc hoàn toàn rỗng lặng, luôn luôn an trụ trong TÁNH GIÁC (ĐẲNG GIÁC), tâm không còn một chút vẩn đục, li ti bóng dáng pháp trần, trói buộc trìu mến. Đây là trạng thái Bồ Đề Niết Bàn cuả Đức Phật.

GIẢI THOÁT TRI KIẾN PHÁP THÂN:
 Bốn hàng Thánh Giả là: A La Hán, Duyên Giác, Đẳng Giác Bồ Tát và Đức Phật, sau khi đắc quả Bồ Đề Niết Bàn, chư vị biết rằng mình đã thực sự giải thoát rồi. Chỉ có bốn hàng Thánh giả là A La Hán, Duyên Giác, Đẳng Giác

* Trang 112 *
device

 Bồ Tát và Phật, mới có đủ 5 phần Pháp Thân. Bởi các vị ấy có đủ NGŨ
PHẦN PHÁP THÂN nên được xưng là ĐÁO BỈ NGẠN (đến bờ bên kia, đạt NIẾT BÀN).
Ngã Kim Đảnh Đới Thọ:
Là tôi nay đầu đội nhận, nghĩa là nay tôi đầy đủ duyên lành, lãnh thọ TỲ KHEO GIỚI, được đắp cái y ruộng phước này, đầu đội thân mang, tột bực tôn trọng.
Thế Thế Bất Xả Ly:
Là đời đời chẳng bỏ lìa.
Nghĩa là một khi đã được xuất gia, được đủ duyên lãnh thọ Tỳ Kheo Giới, được khoát lên mình pháp y giải thoát, là do nhiều đời gieo trồng căn lành, nên nay được dự vào hàng THANH VĂN, trụ trong hàng TĂNG BẢO, mang hình dáng của chư Phật. Con xin nguyện trọn đời vâng giữ, chẳng những đời này thọ trì mà mãi cho đến các đời vị lai nguyện chẳng lìa bỏ.

* Trang 113 *
device

Án Tất Đà Da Tá Ha:
Đây là một trong tất cả mật chú không thể giảng giải. Đà La Ni là những mật chú, trì niệm sẽ bặt dứt vọng tưởng, vô lượng phiền não đều tan vậy.

* Trang 114 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải