LOGO VNBET
1.    Phiên âm:
THẤT Y
Thiện tai giải thoát phục
Vô thượng phước điền y
Ngả kim đảnh đới thọ
Thế thế thường đắc phi
ÁN, ĐỘ BA ĐỘ BA TÁ HA (3 lần)
2.     Dịch nghĩa:
PHÁP Y BẢY ĐIỀU
Lành thay áo giải thoát
Áo ruộng phước vô thượng
Nay tôi đầu đội nhận
Đời đời thường được mặc
ÁN, ĐỘ BÁ ĐỘ BA TÁ HÁ (3 lần)

* Trang 115 *
device

3.    Yếu giải:
Thất Y:
Là pháp y 7 điều. Tiếng Phạn gọi là UẤT ĐA LA TĂNG, dịch là Y NHẬP CHÚNG. Hình dạng chiếc pháp y, từ trái sang phải có 7 điều 7 sọc dài xuống). Trong mỗi điều có một bức dài và hai bức ngắn. Do gọi là Y NHẬP CHÚNG, cho nên đắp y này mỗi khi ứng thọ trai tăng, nghe kinh, tụng kinh, ngồi thiền, lễ Phật, lễ tháp, lễ Hòa Thượng, lễ Thầy Tổ, nhóm họp.

* Trang 116 *
device

Pháp y 7 điều là để nêu dứt 7 nghiệp của ý và ác khẩu( ý có 3 là tham, sân, si, miệng có 4 nghiệp là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu).
Mỗi khi đắp pháp y 7 điều này phải trì niệm kệ chú.
Đức Phật chế ra cho hàng TỲ KHEO mỗi vị có 3 chiếc pháp y cho tiện đắp, quấn trên mình cho mỗi công việc khác nhau. Ba chiếc pháp y của Sa Môn mang nhiều  nghĩa:
•   GIÁP NHẪN NHỤC: Vì có thể hàng phục các ma.
•   ÁO HOÁ SEN: Tránh được bụi trần phiền não.
•   ÁO CỨU RỒNG: Các loài rồng được một sợi chỉ,có thể khỏi bị chim Đại bang cánh vàng bắt ăn thịt.
•   ÁO RẢNH RANG: Sanh tử phiền não từ đó giải thoát hết.
Theo các Kinh Luật, thì pháp y thường gọi CA SA (Cà Sa), dịch là ÁO HOẠI

* Trang 117 *
device

SẮC, gọi là áo nhuộm. Bởi vì người thế tục họ thường mặc các màu xanh, trắng tím, vàng, đỏ…. Khi họ đem vải đến cúng dường cho tu sĩ mặc, Đức Phật dạy phải nhuộm thành một màu khác với màu mà người đời thường ưa thích, rồi mới mặc (màu hoại sắc là màu không phải màu giống thế tục mặc vậy) cốt ý là phá trừ lòng tham đắm thế gian.
Hiện nay thời đại văn minh tân tiến, họ pha chế rất nhiều màu, cho nên người tu sĩ thường khỏi nhuộm mà chỉ mua vải vàng đậm, vàng nâu để may pháp y. Có vị còn đắp y pháp màu nâu để phân biệt tông phái của mình.
Dù bên ngoài tuy khác, nhưng tâm giác ngộ tu hành vẫn là một, giáo pháp giải thoát của Đức Phật có nhiều pháp môn nhưng đồng một vị giải thoát.
Thế Thế Thường Đắc Phi:
Là đời đời thường được đắp, nghĩa là chẳng những đời nay được thọ nhận gìn giữ bên mình mà mãi mãi những đời vị lai, nếu

* Trang 118 *
device

 chưa đắc đạo, còn phải tu tiếp tục, thì nguyện sẽ được dự vào hàng xuất gia thường mặc pháp y giải thoát, không rời xa.
Ba chiếc pháp y như cánh của con chim. Tỳ Kheo phải mang theo bên mình, không được rời xa mà ngủ. Khi ngủ ở trong chùa, dù cho trong Đạo Tràng, chiếc y phải đặt gần bên, không được xa khỏi tầm tay với tới, phòng khi bất trắc xảy ra, có thể lấy y đắp lên mình kịp.
Khi xưa ở Ấn Độ, chư Tỳ Kheo thường du hành, ngày thì khất thực, đêm tọa thiền và ngủ dưới gốc cây. Đức Phật chế ra 3 pháp y, thì Y Đại dùng làm gối kê đầu, Y Ngũ thì quấn đắp vào mình, còn Y Thất thì dùng làm mền khi gió lạnh.

* Trang 119 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải