LOGO VNBET
1.   Phiên âm:
ĐẠI Y
Thiện tai giải thoát phục
 Vô thượng phước điền y
 Phụng trì Như Lai mạng
 Quảng độ chư quần sanh
ÁN, MA HA CA BÀ BA TRA
TẤT ĐẾ TÁ HA (3 lần)
2.   Dịch nghĩa:
PHÁP Y LỚN
Lành thay áo giải thoát
Áo rụông phước vô thượng
 Giữ bền Như Lai mạng
 Rộng độ khắp quần sanh
ÁN, MA HA CA BÀ BA TRA
TẤT ĐẾ TÁ HA (3 lần)

* Trang 120 *
device

3.   Yếu giải:
Đại Y:
Là pháp y lớn. Vì pháp y này là bậc trên của Ngũ Y (y 5) và Thất Y ( y 7). Nên gọi là Y Lớn.
Lại nữa, Y này còn gọi là Pháp Y Tổ, vì thuở xưa Đức Phật truyền trao y này cho TỔ CA DIẾP làm Tổ thứ nhứt ở Ấn Độ, Tổ Tổ truyền nối, là y xuất thế chứng đạo, đắc pháp Giác Ngộ, nối dõi mạng mạch Phật Pháp, mãi đến ngày nay, nên còn gọi là ÁO PHÁP.
Hai bậc pháp y trước (5 điều và 7 điều) chỉ về phần tư lợi, đến bài kệ của ĐẠI Y này chú về phần lợi tha, rộng độ tất cả chúng sanh, nối dõi mạng mạch Phật Pháp, cho nên khi vào cung vua dạy Đạo, thăng tọa thuyết pháp, vào xóm khất thực, ngăn dẹp ngoại đạo, phải mặc ĐẠI PHÁP Y này, trì niệm kệ chú, dứt hết lòng si, trừ sạch ý nghiệp.
ĐẠI PHÁP Y này, tiếng Phạn gọi là TĂNG GIÀ LÊ, dịch là Y TẠP NÁT. Cũng còn gọi là ĐẠI CA SA (Đại Cà Sa).

* Trang 121 *
device

Đại Pháp Y này có 9 bậc: Chia làm 3 cấp là THƯỢNG Y, TRUNG Y và HẠ Y. Trong mỗi cấp lại có 3 hạng là: Trên, Giữa và Dưới.
THƯỢNG ĐẠI Y: Là y nhiều mảnh nhất, gồm có 3 cấp: 21 điều, 23 điều và 25 điều. Mỗi điều có chứa 4 sọc dài và 1 sọc ngắn:

TRUNG ĐẠI Y: Là loại y nhiều mảnh hạng trung, gồm có 3 cấp bậc: 15 điều, 17
 

* Trang 122 *
device* Trang 123 *
device

Phụng Trì Như Lai Mạng:
Là cung kính vâng giữ cái bổn nguyện rộng độ tất cả chúng sanh của Đức Phật. Hôm nay và mãi mãi về sau, ta bẩm thọ giới pháp thanh tịnh của Đức Phật, thì phải phát nguyện tu hành chân chánh, nối tiếp bổn nguyện, nhiếp hóa chúng sanh, nối dõi mạng mạch Phật Pháp.
Quảng Độ Chư Chúng Sanh :
Chiếc Đại Pháp Y này bậc thấp từ 9 điều lên cao lần cho đến 25 điều để đắp quấn

* Trang 124 *
device

 vào mình những buổi đăng đàn thuyết pháp, vào cung vua giảng Đạo, hàng phục ma chướng, cứu độ chúng sanh. Cho nên, Chư Tỳ Kheo khi đắp pháp y này, phát đại nguyện lực, thừa đương Phật Pháp, độ khắp chúng sanh, không hề mỏi mệt.
Kinh Tạng Nghĩa nói: Chiếc Ca Sa có 10 điều lợi ích:
1)      Trên hết cuả Bồ Đề.
2)      Chỉ huy trời người.
3)      Cha mẹ lạy trở lại mình, khi mình đắp y.
4)      Sư Tử bỏ thân (chuyện con sư tử trọng y)
5)      Rồng mang khỏi nạn (chuyện chim Đại Bàng)
6)      Quốc Vương kính tin
7)      Chúng sanh lễ bái
8)      Quỷ La Sát cung kính
9)      Trời Rồng giúp hộ
10)    Được thành Phật Đạo
Kinh Bi Hoa nói: Khi xưa chư Bồ Tát phát nguyện trước mặt Đức Phật Bảo

* Trang 125 *
device

Tạng rằng: ‘ Nguyện tôi khi thành Phật, y Ca Sa có 5 điều công đức:
1)    Nếu có người nào phạm giới trọng và tà kiến mà trong tâm tỏ ra tôn kính 3 y Ca Sa, cũng được thọ ký 3 thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát).
2)    Nếu Trời Rồng, Quỷ thần, biết tôn kinh chút xíu y Ca Sa, liền được 3 thừa chẳng lui sụt.
3)    Nếu có Quỷ thần hay người đời, được các Tỳ Kheo biếu cho một khúc y Ca Sa chừng 4 tấc, thì được phước báu, đồ ăn uống đầy đủ.
4)    Nếu những chúng sanh chống đối, trái nghịch, gây gổ, thù hằn với nhau, mà bỗng nhớ đến hình ảnh Ca Sa của Tỳ Kheo, thì họ bèn sanh tâm hiền lành, bỏ ác theo thiện.
5)    Nếu chúng sanh nào được giữ chút vải hay chỉ tròng Ca Sa rồi phát lòng cung kính, tôn trọng, thì nhân cách thường hơn người.
Mỗi vị Tỳ Kheo chỉ có 3 chiếc y: Ngũ Y, Thất Y và chỉ một chiếc trong 9 loại y

* Trang 126 *
device

Đại mà thôi. Ba y, bình bát, tọa cụ, phải mang theo bên mình. Phật dạy rằng: ‘Giữ gìn 3 y như da của mình, giữ bình bát như giữ tròng con mắt. Ba y, bình bát đối với thân, như chim có 2 cánh bay. Ngoài y bát ra, vị Tỳ Kheo không đoái tiếc chi cả’.
Kinh Đại Bi nói: “Nếu có chúng sanh nào .
- Tánh là Sà Môn .
-  Sống theo hạnh Sa Môn
-  Hình dáng là Sa Môn, mặc áo Ca Sa thì từ đây đến Phật Di Lặc ra đời cho mãi đến khi Phật Lầu Chí ra đời, tất cả đều được vào Niết Bàn không còn dư sót ai”.
Chuyện Quỷ Cung Kính Y Ca Sa:
Xưa có một vị sư tu ở trên núi cao, đêm nọ, nhà sư vào một hang núi toạ thiền đến khuya, lấy chiếc Ca Sa che ngoài miệng hang nhỏ, cho đỡ gió, rồi nằm ngủ. Bỗng nhà sư giật mình thức giấc, vì có tiếng động bên ngoài, khẽ nhìn ra, thì thấy một con quỷ, hình dáng ghê tởm. Nó muốn thò tay dài vào hang để bắt nhà sư, nhưng khi tay nó gần chạm đến chiếc Ca

* Trang 127 *
device

Sa đang treo, nó vội rút tay ra, con quỷ tìm mọi cách đưa tay vào làm sao mà không đụng nhằm chiếc Ca Sa, nhưng không thể được, cuối cùng nó bỏ đi. Nhờ thế, nhà sư thoát nạn. Luật A Tăng Kỳ dạy rằng: ‘Tăng Ni Tỳ Kheo, vị nào tu có giới đức, nếu thấy người thế tục đến cầu xin một miếng vải y rách để mong thoát khỏi tai nạn, thì hãy cho họ một chút’.

* Trang 128 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải