LOGO VNBET
1.   Phiên âm:
(22):  PHỔ LỄ CHƠN NGÔN:
          ÁN PHẠ NHỰT RA HỘC
(23):   ĐẢN TỊNH BÌNH CHƠN NGÔN:
ÁN LAM TÁ HA
(24):   QUẢN THỦY CHƠN NGÔN :
          ÁN PHẠ TẤT BA RA MA NI TÁ HA
2.  Yếu giải:
22: PHỔ LỄ CHƠN NGÔN :
“ÁN PHẠ NHỰT RA HỘC” để trì niệm sau khi xưng tán Đức Phật, bắt đầu lạy thì vừa lạy vừa trì chú này.

* Trang 181 *
device

Thần chú, tiếng Phạn gọi là ĐÀ LA NI dịch là TỔNG TRÌ, tức là khi trì niệm liên tục, sẽ bặt dứt vọng niệm, nó có công năng giữ gìn các pháp lành, không để tâm ý rảnh rang, long bông, dong ruổi theo trần cảnh, từ đó tâm không có bóng dáng pháp trần, rỗng rang vắng lặng (định lực phát sanh) tuệ giác bừng sáng.
23  : ĐẢN TỊNH BÌNH CHƠN NGÔN
“ÁN LAM TÁ HA”
Rửa Tịnh Bình chơn ngôn, là khi đem bình nước đi rửa, thầm đọc chú này.
Rửa tức là tẩy sạch bụi dơ. Nay dùng nước để tẩy sạch bụi dơ của bình, cũng như pháp Phật khi áp dụng tu sẽ rửa sạch cái dơ của tâm. Đó là nương sự hiển lý.
Sauk hi cúng nước ở bàn Phật và lễ Phật xong, tay cầm bình không, đến chỗ nước sạch, se sẽ lấy nước rửa ba lần, mỗi lần tụng chú này 7 biến (ÁN LAM TÁ HA)

* Trang 182 *
device

24  : QUÁN THỦY CHƠN NGÔN
“ÁN PHẠ TẤT BA RA MA NI TÁ HA”
Đây là chơn ngôn khi rót nước vào bình để sửa soạn cúng Phật.

Rót tức là trút vào, chế vào, đổ nước vào bình đã sạch. Cũng ví như tâm đã trong sáng thanh tịnh có thể kham nhận chánh pháp giải thoát. Nước rót vào bình sạch thì việc thành tựu. Phật pháp rót vào tâm sạch thì lý Đạo thành tựu vậy.

Khi cầm bình đi cúng Phật, phải giữ oai nghi, không được ngó day hai bên, vào chánh điện đi bên phải thì chân phải bước trước, đi bên trái thì chân trái bước trước. Nên lắng dẹp các duyên, giữ gìn chánh niệm (biết mình đang đi) và niệm Phật trì chú, một lòng thanh tịnh, trân trọng mà đi.

Khi rót nước xong, đến trước Phật quỳ gối. lễ bái, đọc chú Đại Bi (nếu rảnh) bắt ấn phổ cúng dường (như cúng quá đường) khi đang tụng.

* Trang 183 *
device

Mỗi khi rót nước cũ ra, nếu đem đi rưới bên ngoài đất sạch cho chúng sanh và quỷ thần thọ hưởng, thì tay bắt ấn cam lồ (như cúng quá đường) miệng thầm đọc kệ chú CHƠN NGÔN CAM LỘ THỦY.

“NẴNG MỒ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ BÁT RA, TÔ RÔ BÁT RA. TÔ RÔ TA BÀ HA” 3 biến.

* Trang 184 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải