LOGO VNBET
1.   Phiên âm:

CỬ BÁT
Chấp trì ứng khí
 Đương nguyện chúng sanh
Thành tựu pháp khí
 Thọ thiên nhơn cúng
ÁN CHỈ RỊ CHỈ RỊ, PHẠ NHỰT
RA HỒNG PHẤN TRA (3 lần)
2.   Dịch nghĩa:
 
NÂNG BÌNH BÁT
Nâng bình bát lên
Nên nguyện chúng sanh
Thành bậc pháp khí
Nhận trời người cúng
ÁN CHỈ RỊ CHỈ RỊ, PHÁ NHỰT
RA HỒNG PHẤN TRA(3 lần)

* Trang 233 *
device

3.     Yếu giải:
Cử Bát:
Là nâng bình bát lên, để ngang trán dâng cúng. Bình Bát của chư Tỳ Kheo, tiếng Phạn gọi là BÁT ĐA LA, dịch là Ứng Lượng Khí, là dụng cụ đựng thức ăn  của chư Tỳ Kheo đệ tử của Đức Phật, vừa sức thọ thực.
Chấp Trì Ứng Khí:
Là thọ trì và gìn giữ chiếc Bình Bát đúng theo luật Phật dạy mà thọ nhận thức ăn cúng dường, cũng như các phép tắc và oai nghi của một vị Tỳ Kheo trong khi thọ thực. Sở dĩ gọi là Bình Bát là Món Ứng Lượng bởi vì Thể, Sắc và Lượng đúng với pháp Phật.
•                       Về thể: dùng đất đá, sắt, nhôm làm nên (không dùng đồng).
•                       Về sắc: màu nâu đậm chẳng cho xanh, vàng, đỏ, trắng và tạp sắc.
 
Trong luật Thiện Kiến nói: “Thánh Nhơn Tam Thừa đều cầm bưng Bát ngói, xin

* Trang 234 *
device

cơm nuôi sống, dùng bốn biển làm nhà, nên gọi là Tỳ Kheo, màu sắc phải xông đốt ra màu cổ bồ câu rừng (nâu xậm)”.
•     Vể lượng: lớn nhỏ chia làm ba bậc thượng (lớn), trung (vừa), hạ (nhỏ). Nhưng Đức Phật chế, cho tùy phần lượng của sức ăn nhiều ít, hợp với thân thể.
Thành Tựu Pháp Khí:
Là bậc thành tựu được các pháp môn của Đức Phật. Là căn khí của người hoằng dương thành công Giáo Pháp của Đức Phật. Là thọ lấy Pháp Tạng để truyền bá cho đời, cứu khổ độ sanh. Là Bình Bát đựng trọn Giáo pháp, cũng như chiếc bình bát của Tỳ Kheo, đựng trọn bữa cơm của nhà sư.

Bậc pháp khí là người có đủ sức lãnh thọ các pháp môn của Đức Phật, như ngài A Nan là pháp khí của Đức Phật Thích Ca, vì ngài đã thọ lấy và nhớ rõ tất cả các kinh nghĩa do Đức Phật nói ra. Như ngài Huệ Khả theo hầu và học Đạo với Tổ Bồ

* Trang 235 *
device

Đề Đạt Ma, sau một thời gian lâu, Tổ nhận thấy ngài Huệ Khả có đủ khả năng truyền bá chánh pháp, Tổ bèn trao áo Cà Sa và Bình Bát để nối tiếp làm Nhị Tổ tại Trung Quốc.
Thọ Nhiên Nhơn Cúng:
Là nhận thức ăn do trời, người cúng dường. Trong Luật Tạng có nói: Đức Thế Tôn khi xưa ở dưới cội Bồ Đề, lúc mới thành Phật, có hai người khách buôn đem mật và bánh dâng cúng. Đức Phật nhìn họ liền nghĩ rằng: “Chư Phật thời quá khứ đều dùng Bình Bát mà thọ thực”, vừa mới phát suy nghĩ, liền có bốn vị Đại Thiên Vương từ cõi trời đem bình bát bằng đá, kính dâng lên Đức Phật.

Đức Phật dạy chư Tỳ Kheo khi thọ cơm phải đủ oai nghi và giữ tâm thanh tịnh quán chiếu (ngũ quán), chú nguyện đầy đủ.

Luật Tăng Kỳ nói: “Tỳ Kheo khi thọ cơm phải giống như cách ăn của Voi chúa núi tuyết, nó dùng vòi, nhẹ nhàng đưa thức

* Trang 236 *
device

ăn vào miệng, khi nhai nuốt xong miếng trước, nó mới đút vào miệng miếng sau”.

Miếng ăn phải vừa với miệng, chẳng được quá lớn hoặc quá nhỏ. Nếu lỡ cái bánh lớn, nên dùng tay bẻ ra cho vừa miệng. Khi ăn phải cẩn thận, không cho một hột rớt xuống đất. Nếu ăn cháo lỏng hoặc húp canh, chẳng được húp kêu ra tiếng, nên từ từ mà húp vào. Khi ăn chẳng được chắp lưỡi hay thổi hà hơi, gãi đầu, lượm thức ăn không thích rẩy ra lung tung, làm động niệm người khác.

Phật dạy: “Khi ăn quá đường tập thể, các vị Thượng Tòa ngồi trên phải ăn chậm chậm, chẳng được ăn mau quá, rồi ngồi chờ, làm cho các Tỳ Kheo, Sa Di tuổi nhỏ phải lật đật, nhai không kỹ, ăn không no. Người lớn nên từ bi, thương tưởng đến Đại Chúng vậy”.

* Trang 237 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải