LOGO VNBET
1. Phiên âm:
 
TAM ĐỀ
Sơ đề : nguyện đoạn nhứt thiết ác
Nhị đề : nguyện tu nhứt thiết thiện
Tam đề : thệ độ nhứt thiết chúng sanh.
2.  Dịch nghĩa:
 
BA MUỖNG CƠM PHÁT NGUYỆN
Muỗng thứ nhứt: nguyện dứt tất cả điều ác
 Muỗng thứ hai: nguyện tu tất cả điều lành
Muỗng thứ ba: thề độ tất cả chúng sanh

* Trang 238 *
device

3.   Yếu giải:
Tam Đề:
Nghĩa là ba lần đưa lên, ba lần phát nguyện. Chư tỳ kheo trước khi thọ thực, phải ba lần múc cơm đưa lên phát ba lời nguyện là dứt ác, làm lành và thề độ chúng sanh.
 Sơ Đề- Nguyện Đoạn Nhứt Thiết Ác:
Muỗng cơm thứ nhứt để vào miệng, nguyện dứt trừ tất cả điều ác. Các điều ác ở đây tức là Thập Ác Nghiệp thuộc về thân, miệng và ý, cùng tất cả các hành vi, ý nghĩ chẳng lành của ba độc THAM, SÂN, SI.
Nhị Đề - Nguyện Tu Nhứt Thiết Thiện:
Muỗng cơm thứ hai để vào miệng, nguyện tu tất cả điều lành tức là không điều lành nào mà chẳng làm. Điều lành ở đây chỉ cho Thập Thiện Nghiệp thuộc về thân, miệng, ý thiện, không tham, không sân, không si. Nói xa hơn là chuyên cần tu GIỚI ĐỊNH HUỆ, thực hành ba mươi

* Trang 239 *
device

bảy Phẩm Trợ Đạo, cho đến trăm ngàn Tam Muội, vô lượng pháp môn của Đức Phật nói ra.
Tam Đề - Thệ Độ Nhứt Thiết Chúng Sanh:
Muỗng cơm thứ ba để vào miệng, thề độ tất cả chúng sanh. Tức là không bỏ sót một chúng sanh nào cả. Như Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện “Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, ngài chưa đi vào cõi Phật mà vẫn còn làm vị Bồ Tát để cứu độ”. Như ngài A Nan phát nguyện “Như một chúng sanh nào chưa thành Phật, tôi chẳng ở đây lấy Niết Bàn”.

Tam đề là ba tâm nguyện lớn của người tu hành, là ba phương tiện lớn của bậc xuất thế cứu độ chúng sanh.

BA TÂM NGUYỆN LỚN:
•    Tâm Trực: tu trên pháp chân như, trừ sạch nhân ác, đi trên đường vô lậu, quét sạch bóng dáng pháp trần để an trú trong tự tánh vắng lặng, thanh tịnh.

* Trang 240 *
device

•     Tâm Thiện : Còn gọi là tâm từ. Thương đến tất cả chúng sanh.
•     Tâm Bi: Muốn nhổ sạch gốc khổ cho chúng sanh.
BA PHƯƠNG TIỆN LỚN:
•     Dùng phương pháp thiện xảo, hợp căn cơ để trừ tất cả pháp ác cho mình và cho tất cả chúng sanh.
•     Dùng phương pháp thiện xảo, hợp thời, hợp căn cơ để phát triển tất cả căn lành.
•     Dùng phương pháp thiện xảo, uyển chuyển, tiện dụng, hợp căn cơ để cứu độ tất cả chúng sanh.
Lời ngạn ngữ nói: “Ba tâm chưa trọn, giọt nước nhỏ khó tiêu”.

* Trang 241 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải