LOGO VNBET
1.  Phiên âm:
TẨY BÁT
Dĩ thử tẩy bát thủy
Như thiên cam lồ vị
Thí dữ chư quỷ thần
Tất giai hoạch bảo mãn
ÁN MA HƯU RA TẤT TÁ HA (3 lần)

 
2.  Dịch nghĩa:
RỬA BÁT
Lấy nước rửa bát này
Như vị cam lộ trời
Thí cho các quỷ thần
Thảy đều được no đủ
ÁN MA HƯU RA TẤT TÁ HA (3 lần)

* Trang 251 *
device

3.    Yếu giải:
Tẩy Bát:
Rửa bình bát, cũng gọi là tráng bát. Tức là sau khi ăn hết những thức ăn, chế nước vào tráng sạch những thức ăn còn dính trong bình bát, rồi đổ ra chén, thầm đọc thần chú (3 lần) để cúng thí cho chúng quỷ thần, trước khi uống sạch cả nước lẫn cặn. Bởi vì cơm cúng dường của đàn na tín thí rất nặng, Tăng Bảo là ruộng tốt để người đời gieo giống phước lành, phần thực phẩm của chư Tỳ Kheo thọ dụng là từ nơi sự nhịn bớt phần ăn của mọi người đem cúng dường cầu phước, vì vậy chúng ta không dám để rơi rớt.
Cam Lồ:
Tiếng Phạn gọi là A MẬT RI ĐA, tiếng Trung Hoa dịch là CAM LỒ, là nước thần diệu thơm ngọt. Còn gọi là:
•      Trường sanh tửu: thuốc rượu trường sanh
•      Thiên tửu : thuốc rượu cõi trời
•      Nước pháp : nước linh diệu cuả Phật

* Trang 252 *
device

Cam lồ là thứ nước uống của chư thiên, thơm tho ngon mát, là chất thuốc Tiên. Nước cam lồ có bốn màu:  xanh, vàng, đỏ, trắng. Hễ rưới lên mình ai thì người ấy dứt hết bịnh tật, tiêu trừ phiền não. Vì thể tánh của nó vô cùng linh diệu, nên còn được ví như pháp Phật, như Niết Bàn. Như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ chín có đoạn:
Thế Tôn đèn sáng cõi trần
Chiếu cho con đặng biết phần về sau
Chúng con mừng rỡ dứt sầu
Khác nào được rưới cho nhau Cam Lồ.

 
Dĩ Thử Tẩy Bát Thủ
 Như Thiên Cam Lồ Vị:
Nước tráng rửa bát có chú nguyện này đầy thần lực vi diệu, chẳng khác nào như nước Cam Lồ của cõi trời, uống dùng hằng ngày, khiến cho cõi lòng thanh tịnh an lạc.
 
Thí Dữ Chư Quỷ Thần
 Tất Giai Hoạch Bảo Mãn:
Lợi ích của việc cúng thí nước còn nhiều hơn việc cúng thí cơm, nhất là đối với

* Trang 253 *
device

 loài ngạ quỷ, lúc nào trong cổ chúng nó cũng nóng bức phực cháy, thấy nước như thấy máu không thể uống được. Duy chỉ có nước được chư Tăng chú nguyện vào, uống thì trở nên mát mẻ, thoát cảnh khổ đói khát.
Mỗi khi chư Tỳ Kheo thọ thực xong, lấy nước tráng bát, gia trì sức nguyện kệ chú, cúng thí nước ấy đến chúng quỷ thần thì quý báu như nước Cam Lồ ở cõi trời, có thể khiến cho họ trừ được đói khát, mát mẻ tâm hồn.
Sau giờ thọ thực phải rửa bình bát và lau sạch, không để dính cơm.

CHUYỆN KỂ:
1) Thưở xưa, có một vị A LA HÁN thường bay đến Long Cung ứng cúng (thọ cơm cúng dường. Khi thọ thực xong, ngài không tráng bát liền bay về lấy bình bát đưa cho chú Sa Di rửa, trong bát còn có mấy hạt cơm dư, chú Sa Di ngửi thấy mùi thơm lạ thường từ những hạt cơm bốc ra,

* Trang 254 *
device

Chú liền ăn thử thì thật là thơm ngon kỳ diệu.
Hôm sau, chú Sa Di liền chui dưới giường của thầy, hai tay nắm chân giường. Và khi thầy nhập định bay xuống Long cung, giường của thầy cũng bay theo mang chú Sa Di  đến tận của cung điện. Vua Long Cung thấy được liền ngăn lại nói: “Người này chưa chứng quả Thánh, không vào được bên trong”. Chú Sa Di khai rằng vì muốn ăn cơm thơm nên lén đến đây. Vị A LA HÁN nhận ra là chú Sa Di học trò đã ăn những hạt cơm dính trong bình bát của mình, vì mình không nhớ tráng bát.
2) Thưở xưa, trên núi NGŨ VÂN có ngài CHÍ PHÙNG THIỀN SƯ, một hôm ngài vào điện Phổ Hiền ngồi thiền, bỗng thấy có một vị thần đến quỳ trước mặt. Sư Chí Phùng hỏi: “Ông là ai?”
Đáp: “Tôi là thần hộ giới”
Sư hỏi: “Tôi có lỗi gì ư ?”
Đáp : “Sau khi thọ thực, nước tráng bát ngài thường đổ đi mà không đọc kệ chú

* Trang 255 *
device

 nguyện bố thí cho chúng quỷ thần hưởng nhờ. Người tu hành không nên như vậy”.
Từ đó về sau, sư đều tráng bát, đọc kệ chú và uống, không đổ nữa.

* Trang 256 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải