LOGO VNBET
1. Phiên âm:
KIẾT TRAI
TIÊN NIỆM CHUẨN ĐỀ CHÚ
THỨ NIỆM THỬ CÚ VÂN
Sở vị bố thí giả
 Tắc hoạch kỳ lợi ích
Nhược vị thạo bố thí
Hậu tất đắc an lạc
Phạm thực dĩ ngật
Đương nguyện chúng sanh
Sở tác giai biện
Cụ chư Phật pháp

* Trang 264 *
device

  • Dịch nghĩa:
2. Dịch nghĩa:
KẾT THÚC NGỌ TRAI
Trước tiên tụng chú Chuẩn đề
Kế đó tụng bài kệ dưới đây
Luận về người bố thí
Tất sẽ được lợi ích
Nếu vì vui mà thí
Về sau được an lạc
Dùng cơm xong rồi
Nên nguyện chúng sanh
Chỗ làm đều xong
Đủ các pháp Phật
3.   Yếu giải:
Sở Vị Bố Thí Giả:
Luận về người bố thí.
Khi bố thí đến người tu hành thì gọi là tín cúng, gọi là cúng dường chứ không gọi là bố thí.
Thời Đức Phật còn tại thế, Chư Tỳ Kheo khi thọ phẩm vật cúng dường, thường y theo nguyện cầu của tín cúng mà chú nguyện.

* Trang 265 *
device

Người đời đem vật thực cúng dường là để cầu phước báu, cầu sống lâu,cầu bình an hoặc hồi hướng công đức, cầu siêu vong linh. Cũng có khi các Phật tử Quy YTam Bảo, trở thành những cận sự nam, cận sự nữ phát tâm hộ trì chánh pháp, họ thường đem phẩm vật cúng dường chùa, chỉ vì mục đích duy nhất là cầu mong chánh pháp trường tồn.
Nhược Vị Nhạo Bố Thí Hậu Tất Đắc An Lạc:
Nếu vui vẻ bố thí, về sau được an lạc
Bố là cùng khắp không phân biệt sang, hèn, người thương, người ghét mà chỉ chú ý đến đối tượng là sự đói khát, thiếu thốn, cần yếu…
Thí là ban cho, là cúng dường.
Bố thí gồm có:
•       Tài thí : nội tài và ngoại tài
•        Pháp thí : thuyết pháp cho nghe
•        Vô úy thí : đem bình an cho người
 Thường thường người đời chỉ thực hành được việc TÀI THÍ, hoặc dùng tiền của phẩm vật để bố thí cúng dường (ngoại

* Trang 266 *
device

 tài) hoặc đem tự bản thân giúp đỡ kẻ khác khi họ cần (nội tài).
Hạnh bố thí là cái nhân lành đưa đến cái quá tốt ở thế gian (quả xuất thế). Trong hạnh tu của hàng Bồ Tát, thì pháp bố thí đứng đầu, pháp tu LỤC ĐỘ VẠN HẠNH, lợi mình lợi người vô cùng thù thắng.

■  Đối với người nhận, bố thí sẽ bù đắp vào những chỗ thiếu thốn, cần yếu cho nhu cầu sự sống, khiến thân tâm bình an.Người ở đời không ai là đầy đủ, kẻ được phần này thì thiếu phần kia, người sống, người sống đủ đầy vật chất lại thiếu phần tinh thần. Cho nên
•   Kẻ đang đói mà được ăn
•   Kẻ đang đau khổ tinh thần mà được vỗ về an ủi.
•   Kẻ đang lo sợ mà lại được che chở, đùm bọc... thì thật là hạnh phúc biết bao.
Nếu xã hội có được nhiều người đầy tấm lòng từ bi, luôn luôn tìm cách giúp kẻ khốn khổ, thì xã hội ấy sẽ được an vui.

* Trang 267 *
device

■           Đối với người cho, thì hạnh bô thí cũng không kém phần quý báu, mỗi khi làm xong một việc lành, chúng ta cảm nhận trong lòng những nguồn vui tràn ngập.
Đức Phật dạy về hạnh bố thí để diệt lòng tham lam, bỏn xẻn, keo kiệt, ích kỷ và mở rộng lòng từ bi, bình đẳng. Đem nội tài và ngoại tài ra bố thí, cúng dường là thực tập hạnh lợi tha, hành Bồ Tát Đạo, đó là cái nhân lành tối thắng để đạt Đạo.
Sở Tác Giai Biện
Cụ Chư Phật Pháp:
Chỗ làm đều xong, đủ các pháp Phật, Khi một vị Tỳ Kheo thọ thực xong, tráng bát rồi, kể như việc thọ thực đã hoàn tất, kế đến là phát nguyện hồi hướng hoặc thuyết pháp. Việc làm đều xong có nghĩa là pháp tu đã thành tựu, hoặc tu thiền, hoặc tu quán hay tu Lục Độ Vạn Hạnh, Tam tuệ học Văn Tư Tu, Tam giải thoát môn Giới, Định, Huệ…Và một khi các pháp tu thành tựu rồi, lẽ đương nhiên là gồm đủ các pháp Phật vậy.

* Trang 268 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải