LOGO VNBET
1.      Phiên âm:
XUẤT TÍCH TRƯỢNG
Chấp trì tích trượng
Đương nguyện chúng sanh
Thiết đại thí hội
Thị như thật Đạo
ÁN NA LẬT THẾ, NA LẬT THẾ
NA LẬT TRA BÁT ĐẾ
NA LẬT ĐẾ
NA DẠ BÁT NẢNH HỒNG PHẤN TRA
(3 lần)

* Trang 269 *
device

2.       Dịch nghĩa:
LẤY TÍCH TRƯỢNG
(Cây gậy của Tỳ Kheo)
Cầm cây tích trượng
Nguyện cho chúng sanh
 Lập hội thí lớn
 Bày Đạo như thật
ÁN NA LẬT THẾ, NA LẬT THẾ
NA LẬT TRA BÁT ĐẾ
NA LẬT ĐẾ
NA DẠ BÁT NẢNH HỒNG PHẤN TRA
(3 lần)
3.   Yếu giải:
Tích Trượng:
Tiếng Phạn gọi là KHÍCH KHÍ LA dịch là GẬY TÍCH, là món của ba đời chư Phật thường cầm, để nêu công đức, trí, hạnh, sạch trừ nghiệp chướng phiền não. “Gậy”
Còn có nghĩa là phò, là nương. Vì để nương gậy mà hành trì pháp lành, là món phò trợ ra khỏi ba cõi.

* Trang 270 *
device

“TÍCH” có tám nghĩa trọn nên:
•   Hay nhẹ phiền não, thanh tịnh thân tâm
•    Tỏ rõ Phật pháp, trí tuệ viên mãn
•     Ra hẳn ba cõi không còn trở lại
•     Sáng tỏ chánh pháp, tĩnh giác hoàn toàn
•      Dứt bản ngã, thấy tướng bình đẳng
•      Xa lìa ba độc tham, sân, si
•      Trọn lượm đầy đủ Giới, Định, Huệ
•      Thành tựu Bồ Đề Vô Thượng Chánh Giác
Có hai loại Tích Trượng:
•   Loại bốn cánh, mười hai vòng là gậy của Đức Phật Thích Ca cầm.
•   Loại hai cánh, mười hai vòng là gậy của Đức Phật Ca Diếp dùng.
Về sau còn có những loại Tích Trượng của Đại Thượng, Tiểu Thừa chế ra khác nhau.
Chấp Trì Tích Trượng: Cầm nắm gậy tích.
 Một vị Tỳ Kheo trưởng lão, khi cầm chống gậy tích trượng có hai việc lợi ích.
•        Vị Tỳ Kheo khi ôm bình bát, cầm tích trượng thì tăng thêm phần oai nghi.

* Trang 271 *
device

•     Dùng để rung lên âm thanh mỗi khi đến nhà tín chủ khất thực.
Thiết Đại Thí Hội, Thị Như Thật Đạo:
Lập hội thí lớn, bày Đạo như thật.
Đại thí ở đây gồm có tài thí và pháp thí. Tài thí gồm có nội tài và ngoại tài. Bố thí là để trừ bỏn xẻn, phát lòng từ bi cứu giúp chúng sanh. Pháp thí là để mở đường chánh nhơn thiên, đóng cửa các đường dữ, khiến cho chúng sanh trong pháp giới chẳng vào đường mê, thấy rõ thật tướng các pháp, thẳng vào lý tánh, đắc Đạo Bồ Đề.

* Trang 272 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải