LOGO VNBET
1. Phiên âm:
THẤU KHẨU
Thấu khẩu liên tâm tịnh
Dẫn thuỷ bá hoa hương
Tam nghiệp hằng thanh tịnh
Đồng Phật vãng Tây Phương
 ÁN HÁM ÁN HẢN TÁ HA (3 lần)
2.  Dịch nghĩa:
SÚC MIỆNG
Súc miệng lòng luôn sạch
Ngậm nước trăm hoa thơm
Ba nghiệp thường thanh tịnh
Cùng Phật đến Tây Phương
ÁN HÁM ÁN HẢN TÁ HA (3 lần)

* Trang 279 *
device

3.  Yếu giải:
Thấu: Là súc, là rửa.
Sau khi thọ thực, cần phải súc rửa miệng cho sạch để
•            Miệng không hôi dơ
•            Tụng kinh cho tinh khiết
•            Thơm sạch khi tiếp người, nói chuyện.

 
Thấu Khẩu Liên Tâm Tịnh:
Súc miệng để hết dơ răng cũng như lấy nước chánh pháp tẩy hết tâm nhơ, trừ hết phiền não cấu uế để lòng được thanh tịnh.
Dẫn Thủy:
Ngậm nước.
Dẫn Thủy Bá Hoa Hương:
Ngâm  nước tinh khiết trong miệng nên mùi thơm của trăm thứ hoa tỏa ra ngoài miệng, cũng như giới thể tròn giữ thanh tịnh thì mùi hương của giới tỏa ngát mười phương.

* Trang 280 *
device

Tam Nghiệp Hằng Thanh Tịnh
 Đồng Phật Vãng Tây Phương:
Khi ba nghiệp thân, miệng, ý thanh tịnh thì cõi lòng không có bóng dáng pháp trần, tâm không có bóng dáng là tâm bồ đề. Giới sạch làm nhân, cõi sạch làm quả, bèn đồng với chư Phật không khác thì Cực Lạc Tây Phương khảy móng tay liền đến vậy.

* Trang 281 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải