LOGO VNBET
1.      Phiên âm:
         TRƯỚC Y
          Nhược trước thượng y
         Đương nguyện chúng sanh
         Hoạch thắng thiện căn
         Chí pháp bỉ ngạn

        Trước hạ quần thời
        Đương nguyện chúng sanh
        Phục chư thiện căn
        Cụ túc tàm quý

       Chỉnh y thúc đái
       Đương nguyện chúng sanh

* Trang 44 *
device

          Kiểm thúc thiện căn
          Bất linh tán thất
2.       Dịch nghĩa:
          MẶC Y PHỤC
         Nếu mặc áo trên
         Nên nguyện chúng sanh
         Được thiên căn tốt
         Đến bờ pháp kia

         Nếu mặc quần dưới
         Nên nguyện chúng sanh
         Mặc các căn lành
         Đầy đủ hổ thẹn

       Sửa áo gài nút
       Nên nguyện chúng sanh
       Kiểm buộc thiện căn
       Không để rơi rớt

3.       Yếu giải:
          Tiếng Phạn gọi là ‘CHẤN’. Tàu gọi là y phục. Y phục gồm có áo và quần. Về áo, có nhiều loại áo như:

* Trang 45 *
device

-    Áo lót
-   Áo vạt hò
-   Áo nhựt bình
-   Áo La Hán
-   Áo tràng
Về quần, có quần trong và quần ngoài.
Nếu mặc áo trên
Nên nguyện chúng sanh
Được thiện căn tốt
Đến bờ pháp kia
Áo trên là những loại áo mặc đi ra đường của các tu sĩ, còn gọi là:
-   Áo trường
-   Áo hướng thượng
-   Áo cung kính
-   Áo trực chiết
-   Áo thiên sam
-   Áo Đạo bào
Sách Bạch Hổ Thông nói: ‘Áo là ẨN’, quần là ‘CHE’. Nghĩa là mặc áo quần để che kín thân thể.
Kinh Niết Bàn nói: ‘Áo quần là vật nương cậy tốt lành của thân thể, cũng như

* Trang 46 *
device

các đệ tử của Đức Phật, nhờ nương nơi giới mà các pháp lành được tăng trưởng. Và khi các pháp lành tăng thì phiền náo dứt, biển khổ có thể qua, bờ kia giải thoát có thể đến’.
Còn gọi là ‘ÁO HƯỚNG THƯỢNG ’, vì ý nói, khi mặc chiếc áo hướng thượng thì nên phát cái tâm hướng thượng và phát cái nguyện hướng thượng (cầu đạo). Chúng sanh vì đánh mất cái căn lành hướng thượng đó mà bị ngập chìm trong luân hồi sanh tử. Đệ tử của Đức Phật mỗi khi mặc áo, tâm phải phát nguyện hướng đến Phật Đạo để cho căn lành không bị chìm ngấm, dần dần hội đủ thiện căn, đến bờ giải thoát.
Nếu mặc quần dưới
Nên nguyện chúng sanh
Mặc các căn lành
Đầy đủ hổ thẹn

Tiếng Phạn gọi là ‘NÊ PHƯỢC TA NA’, Tàu dịch là ‘QUẦN’, là ‘XIÊM DƯỚI’.

* Trang 47 *
device

Trong lòng thầm cảm thấy mắc cỡ là HỔ. Đối với người ngoài thấy mắc cỡ với họ gọi là THẸN.
Nếu chỉ mặc áo mà không mặc quần dưới thì thân hình bị bày lộ, không đủ oai nghi. Nay mặc quần dưới kín đáo, an ổn, cảm như mang vào thân các pháp lành. Người biết hổ thẹn là người biết giữ gìn công đức, cùng cầu nguyện cho chúng sanh, đầy đủ căn lành, biết xấu hổ mỗi khi sai quấy.
Pháp lành là 10 điều thiện của thân, miệng, ý. Là Giới Luật, là Bát Chánh Đạo, là Thiếu dục tri túc, là Tôn ti trật tự, là Học hành Phật Pháp...
Sửa áo gài nút
Nên nguyện chúng sanh
Kiểm buộc thiện căn
Không để rơi rớt
-   Sửa là nghiêm chỉnh nó lại
-   Buộc dây, gài nút là thâu nhiếp nó lại.
Cổ nhơn nói rằng: ‘Quần mà không dây thì không thâu nhiếp cái thân, người tu

* Trang 48 *
device

hành mà không giữ chặt giới luật (điều răn cấm) thì không thể hàng phục cái tâm. Khi biết tóm buộc các căn thì dáng bên ngoài oai nghi nghiêm chỉnh, tâm bên trong ăn lành thanh tịnh.
Khi thân tâm nghiêm nhiếp, thì các pháp lành sẽ tự lần lượt thêm tới, đó là cái dùng để được sáng đạo.

* Trang 49 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải