LOGO VNBET
1.       Phiên âm:
TÁN PHẬT
Tán Phật tướng hảo
 Đương nguyện chúng sanh
 Thành tựu Phật thân
 Chứng vô tướng pháp
 ÁN MÂU NI MÂU NI,
TAM MÂU NI TA BÀ HA (3 lần)
2.       Dịch nghĩa:
KHEN ĐỨC PHẬT
Khen Phật tướng tốt
Nên nguyện chúng sanh
 Thành tựu thân Phật
Chứng pháp vô tướng
ÁN MÂU NI MÂU NI,
TAM MÂU NI TA BÀ HA (3 lần)

* Trang 282 *
device

3. Yếu giải:
Tán Phật Tướng Hảo:
Đức tướng của Phật nghiêm đẹp, an lạc, khen không thể cùng.Đức Như Lai có ba mươi hai tướng tốt với tám mươi vẻ đẹp phúc hậu, dù có ca ngợi suốt đời cũng không thể hết được.
Nay chúng ta dùng cái ngôn ngữ hạn hẹp với ba tấc lưỡi phàm phu, đâu có thể diễn tả hết những nét đẹp uy nghiêm, sáng

* Trang 283 *
device

ngời của Đức Phật. Các tướng tốt mà Đức Phật có được là do công hạnh tu hành trong nhiều kiếp tích lũy. Ngài đã nhiều đời hành Bồ Tát đạo
tướng tốt mà Đức Phật co được là do công hạnh tu hành trong nhiều kiếp tích lũy. Ngài đã nhiều đời hành Bồ Tát đạo, lợi ích mọi loài, tấm lòng rộng mở, tâm hồn tươi đẹp, kết tinh nên thân tướng tươi sáng, tỏa chiếu nét trang nghiêm phúc hậu, khiến cho mọi loài chúng sanh, mỗi khi thấy được dung nhan của Phật đều sanh tâm an lạc.
Thành Tựu Phật Thân Chứng Vô Tướng Pháp:
Mỗi khi thấy hình tượng quang minh đẹp tươi của Đức Phật, chúng ta khởi tâm khen ngợi tán than chưa đủ, chúng ta phải phát nguyện tu hành, quyết chí đi theo con đường đạt Đạo để chứng quả Phật.
Phật là tuệ giác vô tướng. Pháp không tướng tức là Phật Tánh vô tướng thường hằng.
Nay con dùng mắt phàm thấy Phật, xin nguyện con và tất cả chúng sanh được Phật nhãn giác ngộ. Nay con dùng miệng phàm phu khen ngợi, tán than Đức Phật, xin nguyện cho con và tất cả chúng sanh được thành miệng Phật thanh tịnh.

* Trang 284 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải