LOGO VNBET
1.    Phiên âm:
NHIỄU THÁP
Hữu nhiễu ư tháp
Đương nguyện chúng sanh
 Sở hành vô ngại
Thành nhứt thiết trí
NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẪM
ÁN ĐỘ BA ĐỘ BA TÁ HA (3 lần)
2.    Dịch nghĩa:
ĐI VÒNG QUANH THÁP
Vòng phía hữu tháp
Nên nguyện chúng sanh
Chỗ đi không ngại
Thành tất cả trí
NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẪM
ÁN ĐỘ BA ĐỘ BA TÁ HA (3 lần)

* Trang 285 *
device

3.   Yếu giải:
Nhiễu:
Là đi vòng quanh. Đi vòng quanh là tỏ lòng cung kính. Như người thế tục, thương mến cha mẹ, họ thường đến ôm cha mẹ để bày tỏ tấm lòng. Nhưng đối với Đức Phật, khi hàng phật tử tỏ lòng cung kính, phải chắp tay đi vòng quanh ngài ba vòng rồi ngồi xuống gần đó. Khi đi nhiễu Phật hoặc nhiễu tháp thờ xá lợi Phật, đi từ phải sang trái, có nghĩa là cánh tay mặt của chúng ta lúc nào cũng hướng vào bên trong Đức Phật. Đi vòng bên hữu là tột bực thành kính.
Đệ tử của Đức Phật trên khắp thế giới, kính ngưỡng, tôn trọng Đức Phật có nhiều cách, có xứ thì lạy Phật nhiều, có xứ thì đi nhiễu Phật nhiều hơn lạy…
Khi đi nhiễu (kinh hành) quanh tháp, có năm điều cần phải tôn trọng thực hành:
•     Cúi đầu ngó xuống mà đi
•     Chân không đạp trùng kiến
•      Không được vừa đi vừa liếc ngó hai bên

* Trang 286 *
device

•      Không được khạc nhổ nơi đất
•      Không được nói chuyện
Đi nhiễu tháp (kinh hành) được năm điều phước báu:
•      Đời sau được thân tướng đoan chính tốt đẹp.
•     Tiếng nói trong trẻo rõ ràng, êm dịu
•      Khi bỏ thân mạng được sanh lên cõi trời
•      Khi tái sanh sẽ đầu thai vào nhà tôn quý
•      Dần dần đạt được đạo quả giải thoát.
Tháp:
Chữ tháp tiếng Phạn gọi là Stupa, Tụy Đỗ Ba, Phù Đồ. Dịch là Bảo Tháp. Tháp là cung điện Xá Lợi của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, A La Hán.
Đó là những tòa cao nhiều tầng, dưới lớn trên nhỏ, để tôn thờ xá lợi( tro, xương, hài cốt) của các bậc tu hành.
Có bốn ngôi tháp quan trọng thờ xá lợi của Đức Phật ở Ấn Độ mà hằng năm các Phật tử trên thế giới thường về chiêm bái:
•     Tháp kỷ niệm chỗ giáng sanh, vườn Lâm Tỳ Ni

* Trang 287 *
device

•       Tháp kỷ niệm nơi Đức Phật thành Đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng.
•       Tháp kỷ niệm nơi Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên nơi vườn Lộc Uyển độ năm anh em ông Kiều Trần Như.
•        Tháp kỷ niệm nơi Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Long Thọ gần thành Câu Thi Na.
Theo Kinh Niết Bàn, Đức Phật có dạy cách xây tháp tôn thờ xá lợi như sau:
■            Tháp thờ xá lợi Phật có mười ba tầng
■            Tháp thờ  Bích Chi Phật có mười một tầng.
■            Tháp thờ A La Hán có bốn tầng
■            Tháp thờ Chuyển Luân Thánh Vương thì không có tầng, vì vua Chuyển Luân chưa thoát khỏi luân hồi trong Tam Giới nên không có tầng.
Xá Lợi:
Tiếng Phạn gọi là Sarina, dịch là Tro Tàn, là thân cốt của bậc thánh sau khi tịch diệt. Khi Đức Phật nhập diệt, nhục thân sau khi thiêu, tro tàn của ngài, những

* Trang 288 *
device

viên đẹp đẽ màu sắc và chiếu sáng như ngọc, gọi là xá lợi của Phật. Sau đó Giáo Hội bèn đem phân phát ra cho các vua và các chùa trong toàn cõi Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, vua A Dục đã xây vô số cảnh tháp tôn thờ khắp nơi. Ngoài ra còn có những Tháp tôn thờ xá lợi của các Bồ Tát, A La Hán trong hàng đệ tử của Đức Phật.

Nói về xá lợi, có hai loại:
TOÀN THÂN XÁ LỢI:
Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Đa Bảo đã viên tịch lâu xa, nhưng toàn thân thể xá lợi của ngài còn ngồi trong tháp Đa Bảo. Ngài nguyện tỏng các đời sau, hễ có vị Phật nào giảng kinh Pháp Hoa thì toàn thân xá lợi của ngài hiện đến nghe kinh.

TOÁI THÂN XÁ LỢI (Xá lợi nát ra):
Là xá lợi từng viên sau khi Trà Tỳ như nhục thân của Đức Phật.
Lại, xá lợi còn có hai loại:

* Trang 289 *
device

SANH THÂN XÁ LỢI:
Tức là cái Ứng Hóa Thân của Đức Phật Thích Ca thị hiện, xuất gia tu hành, Giới, Định, Tuệ, thành Phật, giảng pháp, rồi tịch diệt, lưu lại vô số xá lợi, Người Trời tôn thờ.

PHÁP THÂN XÁ LỢI:
Tức là tất cả Kinh Điển Đại Thừa, Tiểu Thừa còn đang hiện hữu trong cõi Trời Người (Giáo pháp còn, giống như Đức Phật còn tại thế). 

Sở Hành Vô Ngại Thành Nhất Thiết Trí:

Kinh Bổn Hạnh nói: “Khi Đức Thế Tôn giáng sang, ngài bước đi bảy bước trên bảy hoa sen, ngài cũng đi cong từ trái sang phải, nghĩa là từ phía Nam cong về phía Tây. Việc này biểu thị, phàm việc thành thuận thì tất cả trí không lúc nào chẳng thành thuận.Cho nên phải nói theo chỗ quanh mé hữu mà phát nguyện thì tất cả trí đều tự ngộ, bởi vì nó không nghịch (vô ngại). Theo lý của Phật thừa

* Trang 290 *
device

Thì phía hữu là KIẾT là THUẬN, phía tả là HUNG, là NGHỊCH
Theo luật Phật dạy, Tháp là chỗ tôn nghiêm thanh tịnh cho nên:
■   Không có việc chi thì không lên tháp vô cớ.
■   Không có việc cần không lên Chánh Điện dạo chơi.
■   Nếu không vì lên để quét dọn, thay bông, tụng kinh, lễ bái… thì không nên vô cớ lên Chánh Điện.
■   Không lên Chánh Điện ngồi nói chuyện.
■   Khi vào Tháp Phật phải đi vòng từ trái sang phải.

* Trang 291 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải