LOGO VNBET
1.Phiên âm:
THẾ PHÁT
Thế trừ tu phát
Đương nguyện chúng sanh
Viễn ly phiền não
Cứu cánh tịch diệt
ÁN TẤT ĐIỆN ĐÔ, MẠN ĐA RA,
BẠT ĐÀ DẠ TA BÀ HA (3 lần)
2.  Dịch nghĩa:
CẠO TÓC
Cạo bỏ râu tóc
Nên nguyện chúng sanh
Xa lìa phiền não
Rốt ráo vắng lặng
ÁN TẤT ĐIỆN ĐÔ, MẠN ĐA RA,
BẠT ĐÀ DẠ TA BÀ HA (3 lần)

* Trang 299 *
device

3. Yếu giải:
Thế: Là cạo, là cắt.
Phát: Là tóc, là râu.
Lông mọc dưới miệng gọi là râu. Lông mọc hai bên má gọi là nhiêm
Lông mọc trên đầu gọi là tóc
Thế phát: Là cạo bỏ râu tóc.
Còn gọi là “phủi tóc” cũng gọi là “xuống tóc”.
Xưa kia, khi thiền sư Thạch Đầu độ cho ngài Đơn Hà thiền sư tu, được cạo tóc trước điện Phật, được quý ngài gọi là “hớt cỏ trước điện Phật”
Thế trừ tu phát: Cạo bỏ râu tóc.
Đức Phật dạy người xuất gia phải cạo bỏ râu tóc, xa lìa phiền não uế trược để đặt cái tâm rỗng rang vắng lặng. Người xuất già tu hạnh xuất thế, chẳng cùng với người thế tục chung đường. Tâm hình khác tục, cạo tóc nhuộm áo, nương chốn thiền môn, xa lìa tham dục.

* Trang 300 *
device

Người ta thường bảo “cái răng cái tóc là góc con người”. Người xuất gia đi trên con đường xuất thế, ra khỏi kiếp người thì cái gốc con người phải bỏ, hướng đến cõi Phật rộng độ chúng sanh.
Viễn ly phiền não:
Người xuất gia tu đạo giải thoát, chẳng những cạo bỏ râu tóc, đoạn trừ uế trược mà nguyện đoạn hết tất cả phiền não từ nơi sáu căn, sáu trần và sáu thức trong ba đời. Phiền não từ vô thỉ kiếp đến nay, đưa ngay dưới lưỡi dao trí tuệ nhất quyết đoạn trừ vĩnh viễn.
Cứu cánh tịch diệt:
Một khi đã bước vào lộ trình tiến tu giải thoát, như khúc gỗ nhập vào dòng sông một mạch trôi về biển cả giác ngộ. Cũng như người tu đạo là khách lìa trần thoát tục, nguyện ra khỏi tam giới, trừ tận các vi tế vô minh, đoạn hết các kiết sử, cắt lìa ái dục trói buộc sanh tử, hướng đến đạo quả Bồ Đề, an trụ cảnh niết bàn tịch tịnh vậy.

* Trang 301 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải