LOGO VNBET
1. Phiên âm:
MỘC DỤC
Tẩy dục thân thể
 Đương nguyện chúng sanh
Thân tâm vô cấu
Nội ngoại quang khiết
 ÁN, BẠT CHIẾT RA,
NÃO CA TRA TÁ HA (3 lần)
2. Dịch nghĩa:
TẮM GỘI
Tắm rửa thân thể
 Xin ngụyện chúng sanh
Thân tâm không dơ
 Trong ngoài sáng sạch
ÁN, BẠT CHIẾT RA,
NÃO CA TRA TÁ HA (3 lần)

* Trang 302 *
device

3.   Yếu giải:
Mộc Dục:
Là tắm gội, là tẩy rửa. Là trừ dơ để được trong sạch. Muốn tẩy rửa phải dùng nước rửa bụi dơ, cũng như dùng giới luật để trừ tâm nhiễm ô cho tâm thanh tịnh vậy.
Tẩy dục thân thể:
Là tắm rửa thân thể. Tứ Đại “đất, nước gió, lửa” hợp lại gọi là “THÂN”. Hiện ra hình dáng bên ngoài gọi là “THỂ”.
Trong luật Tỳ Kheo, Đức Phật dạy:
 ‘Chư Tăng Ni nửa tháng tắm một lần, trừ khi bị bịnh, bị nóng nực, sau khi làm việc dơ, khi đi xa vể... thì được tắm thêm’.
Cứ mỗi nửa tháng dùng nước sạch tắm rửa trừ dơ một lần cũng giống như cứ mỗi nửa tháng đọc tụng giới luật một lần, dùng nước chánh pháp để trừ nghiệp chướng, làm sáng sạch giới thân huệ mạng vậy.
Đức Phật dạy: ‘Công đức và phước báu cúng dường nước cho chúng Tăng tắm thật là vô lượng’.

* Trang 303 *
device

Kinh Phước Điền kể rằng: Thuở xưa có vị Tỳ Kheo tên là A Nan, chứng quả A La Hán, có Đạo nhãn, rõ biết đời quá khứ của mình, một hôm, bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ các đời trước, khi còn sinh ra làm một nông dân ở nước La Duyệt Kỳ, bị mang bịnh ghẻ lở, trị không lành. Có một người đến dạy con: ‘Hãy cúng nước cho Chúng Tăng tắm đi, và lấy nước đó rửa ghẻ của ông thì sẽ được lành’. Nghe xong, con bèn đến chùa, sắm nước và vật dụng cúng cho chúng Tăng tắm và y pháp mà rửa ghẻ, các mụt ghẻ đều lành. Những đời kế tiếp, còn được thân đoan chánh trang nghiêm, ánh sáng vàng chói. Trải qua 91 kiếp thân tâm thanh tịnh, phước báu đầy đủ cho mãi đến nay, chứng quả A La Hán’.

Kinh Hiền Ngu cũng kể rằng: ‘Một hôm, có một vị trời từ cõi trới Thủ Đà Hội bay xuống tịnh xá cuả Đức Phật, đem nước sạch đến, thỉnh Phật và chúng Tăng tắm

* Trang 304 *
device

rửa và dâng cúng thức ăn từ cõi trời. Nhìn thấy ánh sáng lạ thường và tướng mạo xinh đẹp trang nghiêm cuả vị trời ấy, ngài A Nan lấy làm lạ bèn bạch với Đức Phật: ‘Kính bạch đức Thế Tôn, vị trời này do tu công đức gì mà được phước tướng tốt đẹp trang nghiêm như vậy?’. Đức Phật dạy rằng: ‘Vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, vị trời này là con một gia đình nghèo, làm thuê mướn. Nghe nói công đức cúng nước và đồ dùng cho chúng Tăng tắm có phước báu, nên đã dành dụm sắm sửa dâng cúng. Sau đó được phước báu sanh lên cõi trời Thủ Đà Hội. Tướng ánh sáng trên thân đã có từ 7 đời chư Phật qúa khứ đến nay và mãi đến vị lai cũng còn. Vị trời này có tên là Tịnh Thân’.
 
Thân Tâm Không Nhơ, Trong Ngoài Sáng Sạch:
Thân và tâm, thể của nó vốn không dơ sạch.
Sao gọi là thân không dơ?
Theo cái nhìn của Trí Bát Nhã, thì thân do các duyên tạo nên. Các duyên trần

* Trang 305 *
device

một khi phân tích, chia chẻ ra cho đến tận cùng như vi trần, lân hư trần... kể như là không có (“đương thể tức không, như huyễn như hoá”).
Đã không có thì có gì gọi là dơ sạch. Sở dĩ gọi là dơ sạch là khi duyên hợp duyên tan.
Sao gọi là tâm không dơ?
Tâm ở đây gọi là Chơn Tâm, là Phật Tánh, là Tánh Giác đang hiện hữu trong chúng sanh. Nó vốn không sanh diệt, không màu sắc, không hình tướng, không cao thấp, không tăng giảm, không cấu tịnh... thì làm gì có dơ sạch.
Khi nào gặp duyên trần đến thì có vọng tâm, khi hết duyên trần thì lặng lẽ, chợt có chợt không.
Khi một vị Tỳ Kheo vào nhà tắm để tắm. Với cái nhìn Bát Nhã, rõ biết thân tâm cuả mình vốn không bụi dơ. Sở dĩ sạch dơ là chỗ hợp tan cuả các duyên. Cũng như nước vậy, bản thể cuả nước là ướt, nước không phải để rửa bụi dơ, cũng không phải để tắm gội.

* Trang 306 *
device

Thể cuả nó là đa dạng, là ướt, nó không là dơ sạch.
•    Gặp nóng nó bốc thành hơi
•    Gặp lạnh nó đóng thành băng
•    Chỗ mênh mông thì là biển
•    Vào dòng chảy gọi là sông
•    Tụ một nơi gọi là ao hồ
•    Trên ngọn cỏ gọi là sương
•    Trong thân mạng gọi là máu, nước mắt....
Một khi đã nhận rõ bản thể cuả các pháp đến chỗ không, thì trong ngoài đều sáng sạch như vậy.

* Trang 307 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải