LOGO VNBET
1. Phiên âm:
TẨY TÚC
Nhược tẩy túc thời
 Đương nguyện chúng sanh
 Cụ thần túc lực
Sở hành vô ngại
 ÁN LAM SA HA (3 lần)
2.  Dịch nghĩa:
RỬA CHÂN
Nếu khi rửa chân
Nên nguyện chúng sanh
 Đủ sức thần túc
 Chỗ đi không ngại
ÁN LAM SÁ HA (3 lần)

* Trang 308 *
device

3.   Yếu giải:
 Tẩy Túc
Là rửa chân cho sạch, trước khi bước vô đất Già Lam.
Khi xưa ở Ấn Độ, lúc Đức Phật còn tại thế, các vị Tỳ Kheo thường đi chân trần (không có mang giày dép) hoặc là đi ra ngoài, hoặc làm việc, hoặc đi khất thực... bàn chân lúc nào cũng dơ, cho nên mỗi khi đến Tăng Già Lam (chùa, nơi thờ phượng) trước phải rửa chân cho sạch, mới nên vào chùa lễ Phật.
Nhược Tẩy Túc Thời:
Nếu khi rửa chân.
Bàn chân là thân phần cuối cùng của thân thể, là nơi tiếp xúc nhiều đến bụi bặm, trần cấu. Là chỗ thích hợp cho vi trùng dơ từ đất thâm nhập vào cơ thể khi đi chân trần.
Nay dùng nước rửa bàn chân khiến cho chân trần khỏi bịnh tật, đi lại tự
tại. Cũng như để đầy đủ lễ nghi mỗi khi vào chùa Lễ Phật.

* Trang 309 *
device

 
Cụ Thần Túc Lực, Sở Hành Vô Ngại:
Đủ thần túc thông. Vượt khỏi chướng ngại trong sự đi đứng.
Khi dùng nước rửa chân, tay sạch bụi dơ cũng như dùng nước pháp trừ sạch phiền não, chứng lục thần thông, tự tại vô ngại trên đường giải thoát.
Một trong 32 tướng tốt của Đức Phật là tướng hình bánh xe ngàn căm xoắn ốc dưới bàn chân của Ngài.

 

* Trang 310 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải