LOGO VNBET
1.   Phiên âm:
DỤC PHẬT
Ngã kim quán mộc chư Như Lai
 Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
 Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân
2.  Dịch nghĩa:
TẮM RỬA TƯỢNG PHẬT
Nay tôi gội rửa tượng Đức Phật
Trí sạch trang nghiêm chứa công đức
Chúng sanh năm trược khiến lìa dơ
 Đồng chứng pháp thân Phật thanh tịnh
3.  Yếu giải:
Dục Phật: Tắm rửa tượng Phật.

* Trang 311 *
device

Quán:
Xối nước
Mộc:
Rửa, gội rửa
Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai:
Hôm nay con gội rửa tướng các Đức Phật. Như chúng ta đã biết:
•        Phật tức là Tuệ Giác, không có hình tướng thì đâu cần tắm rửa cho sạch.
•        Tượng Phật là tượng trưng cho Đức Phật, có hình tướng, nên bụi đóng dơ, cần phải dùng nước thơm gội rửa.
Theo Kinh Phổ Diệu nói về lịch sử giáng sanh của Đức Phật Thích Ca, thì vào ngày mồng tám tháng tư trăng tròn, khi Thái Tử Tất Đạt Đa ra đời dưới cây Vô Ưu tại vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài bước đi 7 bước, có 7 hoa sen đỡ chân.Tức thì, có 9 con rồng từ trên hư không rưới nước mưa vi tế, chẳng lạnh chẳng nóng, tắm nơi thân Thái Tử.

* Trang 312 *
device

Từ đó đến nay, hàng Phật Tử cảm niệm ân đức giáo hoá của Đức Phật. Mỗi năm đến ngày Kỷ Niệm Đức Phật Đản Sanh, cũng noi theo hạnh cung kính xưa để thể hiện ở ngày nay; dùng nước thơm tinh khiết nhất nơi cõi Ta Bà để tăm rửa tôn tượng, đảnh lễ cung kính, tỏ lòng thanh tịnh, cúng dường kỷ niệm ngày Đức Phật giáng phàm.
Vì  pháp thân Phật cả 3 đời chư Phật đều giống nhau (Tuệ Giác) cho nên khi tắm rửa tôn tượng Đức Phật Thích Ca cũng như là tắm rửa tôn tượng chư Phật 10 phương vậy.
Tịnh Trí Trang Nghiêm Công đức Tụ:
Chúng ta nên phân biệt rõ Công Đức và Phước Đức.
•       Phước Đức: là tu phước, cứu độ chúng sanh, bố thí giúp người. Tài thí, pháp thí, vô úy thí. Nội tài thí, ngoại tài thí... được phước báu hữu lậu, hữu tình.
•       Công Đức: là đạo lực, là tuệ giác, là trạng thái giác ngộ tâm linh (tu huệ tu trí).

* Trang 313 *
device

Đối với người tu hành, phải đầy đủ hai món là Phước và Huệ song tu. Tu Huệ (Trí) là để giác ngộ và giải thoát Tu Phước là để hành Bồ Tát Đạo cứu độ chúng sanh .
Tịnh Trí Trang Nghiêm:
Trí sạch hoàn toàn tức là tuệ giác tròn đủ đều do đạo lực tu hành từ vô lượng kiếp đến nay. Giờ bỗng nhiên cảm được Tuệ giác cuả 3 đời chư Phật, đồng thể nhập pháp thân thanh tịnh, đạo lực một phen hội tụ liền xa lìa hết 5 thứ trược ác thế gian.
Ngũ Trược Chúng Sanh Linh Ly Cấu
 Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân:
Công đức tu nghĩa là đạo lực bao đời tu hành nay hội tụ, khiến cho tuệ giác bừng sáng, xa lìa sạch hết 5 thứ trược ác thế gian, thể nhập vào pháp thân Phật.
Ngũ trược: là 5 thứ dơ ở cõi Ta Bà này, gọi chung là ngũ trược ác thế.
1)             Kiếp trược
2)             Kiến trược

* Trang 314 *
device

3)      Phiền não trược
4)      Chúng sanh trược
5)      Mạng trược
4.    Chú giải:
1)     Kiếp Trước: Kiếp sống con người thọ mạng giảm lần (thời kỳ kiếp giảm). Con người sống ở cõi Ta Bà này tuổi thọ ngày càng giảm lần cho đến khi tuổi thọ già nhất là 10 tuổi thì hết thời kỳ kiếp giảm.
Suốt trong thời kỳ kiếp trước này con người chịu đủ thứ mọi xấu ác như tư tưởng tà ác (kiến trược). Phiền não, tham, sân, si đầy ắp trong tâm con người (phiền não trược). Chúng sanh ngày càng bị khổ nạn nhiều gấp trăm ngản lần sung sướng (chúng sanh trược). Đời sống cuả con người trở nên phức tạp hơn, khổ sở hơn trong việc sinh sống làm ăn. Cuộc sống vật chất ảnh hưởng sâu đậm hơn là nếp sống tinh thần tu tâm dưỡng tánh (mạng trược).
2)       Kiến Trược: (ý kiến, quan niệm ô trược xấu ác).

* Trang 315 *
device

Kiến trược là sự thấy biết, là cái quan niệm nghiêng về tà bỏ chánh, theo quấy bỏ phải. Thích điên đảo thiên lệch hơn là giữ ý kiến chánh trực
3)  Phiền Não Trược: (tâm người thường u mê, tham dục, si ái).
Trong tâm con người luôn chứa đầy những tham lam, sân giận, si mê, ái dục, khiến cho đời sống cuả họ luôn bị dính mắc, quay cuồng, hằn học mà không được thảnh thơi.
4)    Chúng Sanh Trược: Con người và muôn vật sống nơi cõi Ta Bà này luôn bị vô thường biến dịch, duyên hợp, duyên tan, khổ não không vừa ý, tai nạn vì thế thường xảy ra, khiến cho con người, thú vật, cỏ cây chịu ảnh hưởng thời tiết mưa nắng, bão tố, hạn hán và tật dịch chết chóc, tàn rụi, biển dâu tang thương biến đổi không ngừng.

* Trang 316 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải