LOGO VNBET
1.     Phiên âm:
PHU ĐƠN TỌA THIỀN
Nhược phu sàng toạ
 Đương nguyện chúng sanh
Khai phu thiện pháp
Kiến chơn thật tướng
2.    Dịch nghĩa:
 TRẢI ĐƠN TỌA THIỀN
Khi trải nệm thiền
Xin nguyện chúng sanh
Mở trải pháp lành
Thấy tướng chơn thật
3.     Yếu giải:
Phu: Là trải, là lót.

* Trang 317 *
device

Đơn:
Là giường, là toà ngồi một mình của người tu hành.
Thiền:
Tiếng Phạn nói đủ là THIỀN NA, tiếng Trung Hoa dịch là TỊNH LỰ. Tịnh Lự tức là lặng lẽ, tỏ soi. Có nghĩa là vào trạng thái tĩnh lặng, tâm không có bóng dáng các duyên, dứt sạch vọng niệm, tánh giác hiện tiền.
Tọa Cụ:
Vật để ngồi thiền gọi là “Tọa Cụ”, vật để nằm nghỉ gọi là “Sàng” tức là giường nằm. Toạ cụ là vật trải, là chỗ để cho người hành đạo, người học đạo lên ngồi.
                           

* Trang 318 *
device

Lên ngồi bện chân hoặc “bán già”, hoặc “kiết già” tịnh tọa, ngoài thì thân yên đoan chánh, trong thì tâm dứt vọng niệm, lặng yên như nước trong bình cúng Phật nơi Đại Diện vậy.
Nhược Phu Sàng Tòa
Đương Nguyện Chúng Sanh:
Việc trải giường toà là cung cách chuẩn bị đi vào việc thực hành tu chỉnh thân tâm của người tu đạo. Con đường tu lúc nào cũng phải nương theo quy củ, phép tắc, khuôn khổ và giới luật làm nền tảng.
Nay dùng tấm “Tọa Cụ”, trên đó, nêu nền tảng xung quanh biểu hiện cái khuôn phép, đường hướng của giới luật cần phải nương theo của thân  và tâm, tránh cho thân không bị vượt ra theo dòng tham dục, tránh cho tâm không bị vọng niệm theo 6 trần.
Ngồi trên tọa cụ là ngồi trong phép tắc giới luật, khiến cho vọng tâm duyệt dứt, trí huệ hiển bày.

* Trang 319 *
device

Tất cả đạo lực có được, cũng luôn hồi hướng đến tất cả chúng sanh, phát Bồ Đề tâm, tu hạnh Đại Thừa, cứu độ muôn loài, viên thành Phật Đạo.
Khai Phu Thiện Pháp
Kiến Chân Thật Tướng:
Thiền định cốt yếu là đạt được TRÍ TUỆ. Một khi Tuệ Giác bừng sáng, Tánh Giác hiện tiền thì những áng mây mờ vọng động tan biến, vượt khỏi lưới ái cuả vô minh, thấy tướng chân thật cuả vạn pháp, từ đó pháp lành đầy đủ, thân hoạt động, tâm suy nghĩ, đều nằm trong khuôn khổ cuả Đạo, không việc gì là không lành.
Thấy tướng chân thật tức là “Kiến Tánh” là Phật Tánh hiện tiền, là HIỆN NAY, TẠI ĐÂY và BÂY GIỜ. Là TRI KIẾN PHẬT, là PHẬT TÁNH, lÀ TÁNH GIÁC, là HẠT GIỐNG PHẬT không hình tướng, không màu sắc, không thể hủy hoại… chỉ có thể thầm hội nó đang hiện tiền nên gọi là Thấy Chân Thật Tướng.

* Trang 320 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải