LOGO VNBET
1.     Phiên âm:
ĐOAN TỌA
Chánh thân đoan tọa
Đương nguyện chúng sanh
Toạ Bồ Đề tòa
 Tâm vô sở trước
ÁN, PHẠ TẤT RA, A NI BÁT RA NI,
ẤP ĐA DA SA HA (3 lần)
2.     Dịch nghĩa:
NGỒI THẲNG
Vững mình ngồi ngay
 Nên nguyện chúng sanh

* Trang 321 *
device

Ngồi toà Bồ Đề
 Lòng không dính mắc
ÁN, PHẠ TẤT RA, A NI BÁT RA NI,
 ẤP ĐA DA SA HA (3 lần)
 
3.      Yếu giải:
Đoan Toạ:
Ngồi ngay thẳng, ngồi vững vàng, ngồi đúng chánh pháp, đầu ngay, cổ thẳng, hai vai ngang nhau. Lỗ tai thẳng với vai. Mắt nhìn thẳng không xoay qua lắc lại. Sống lưng thẳng không cong.
Ngồi đúng pháp Phật dạy sẽ làm cho thân lâu mỏi mệt, tránh bịnh tật, vì khi thân có an thì tâm sẽ an theo.
Có bài thơ khen người ngồi đẹp như vầy:
“Thoáng trông như tượng đá
Nhìn kỹ sang tợ vua
 Tư thế ngồi thong thả
 Lưng thẳng hai mông vừa”
 
Khi nhìn tư thế một người ngồi, ta có thể đánh giá được người đó sang hay hèn,

* Trang 322 *
device

văn minh hay đần độn, thong thả hay rộn ràng, an lạc hay điên đảo…
Chánh Thân Đoan Toạ:
Tức là vững mình ngồi ngay.
Ngồi là một oai nghi tế hạnh của người tu hành. Cho dù bất cứ lúc ngồi nghỉ, ngồi niệm Phật, ngồi tụng Kinh, ngồi thiền, ngồi ăn, ngồi tiếp khách... cũng nên ngồi đúng phép Phật dạy thì thân mới khoẻ khoắn, thư giãn.Vững mình ngồi ngay la oai nghi của cái thân tứ đại. Ngồi thiền đúng pháp tức là “điều thân” khi thân an thì tâm sẽ an, nên gọi là CHÁNH THÂN.
Người tu xuất thế, thân chánh, tâm tịnh, dáng mạo đỉnh đạc, xếp chân kiết già, hai bàn tay chồng lên nhau, duyên trần buông xuống, tự tại an lạc.
Toà:
Là chỗ ngồi, là ghế ngồi đặc biệt đặt nơi cao, là ngôi, là bệ, như ngôi cao, bệ cao, pháp tòa, là chỗ để cho vị pháp sư ngồi thuyết pháp

* Trang 323 *
device

Bồ Đề:
Là tiếng Phạn, dịch theo tiếng Trung Hoa là Giác, là Đạo, là Trí, là Giác Ngộ Đạo Lý, là Lý Sự Viên Thông.
Như vậy, Bồ Đề là Phật Tánh, là tự tánh, là bản giác sẵn có trong tất cả chúng sanh. Một khi tỉnh giác tu hành, phiền não buông xuống, Tri Kiến Phật hiển lộ tròn đủ thì thành Phật,  gọi là Đắc Đạo Bồ Đề.
Ví dụ như Đức Phật Thích Ca ngồi tòa cỏ, dưới gốc cây tu hành và đắc đạo. Khi đã đắc đạo thành Phật thì Ngài đã chứng ngộ tự tâm, an trụ Phật Trí gọi là đắc Vô Thượng Bồ Đề. Từ đó về sau, nơi Phật ngồi gọi là Tòa Bồ Đề (chỗ ngồi giác ngộ), cái cây Phật ngồi chứng đạo mang tên là Cây Bồ Đề (cái cây của sự giác ngộ).
Các bậc đã chứng đắc Bồ Đề mà còn giáng thế độ chúng sanh như bậc Đại Bồ Tát thì gọi là Bồ Đề Tát Đỏa.
Khi một vị Phật giáng thế độ sanh như Đức Phật Thích Ca, ngài đã dạy rằng ngài có đủ ba thể Bồ Đề:

* Trang 324 *
device

1)      ỨNG HOÁ PHẬT BỒ ĐỀ: Là cái thể Bồ Đề phát ra trong đời mang thân Thài Tử Tất Đạt Đa, xuất gia và tu hành.
2)       BÁO PHẬT BỒ ĐỀ: Là cái thể Bồ Đề mà Ngài tự mình tạo ra từ nơi thực hiện các điều lành (bố thí, nhẫn nhục) và từ nơi công năng tu trì (nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ) tích tụ nhiều đời trước đến nay.
3)       PHÁP PHẬT BỒ ĐỀ: Tức là cài thể Chân Như, là Thanh Tịnh Pháp Thân đã có sẵn nơi ngài. Thể Tánh này nó cũng vẫn thường trụ trong tất cả chúng sanh.
Tăng Trưởng Hạt Giống Bồ Đề:
Theo Kinh Ưu Bà Tắc Giới Đức Phật dạy, muốn tăng trưởng hạt giống Bồ Đề (Phật Tánh sãn có cuả mình) thì phải thực hành năm việc:
1- Tự mình phải tin mình sẵn có hạt giống Phật và tin chắc rằng mình sẽ được đạo quả Vô Thường Chánh Đẳng Chánh Giác nếu mình khởi tu, an trú trong nó.

* Trang 325 *
device

2-   Nhẫn nhục chịu đựng những khó khăn mà không hề sanh lòng chán nản.
3-   Tinh tấn tu sửa và tỉnh giác không ngừng.
4-   Cứu độ chúng sanh tuỳ khả năng cuả mình (Tự độ và độ tha).
Tự Độ: Là làm tan đi những bóng dáng pháp trần hiện ra trong tâm bằng cách buông xả cho nó trôi qua.
Độ Tha : Bố thí tài và pháp để cứu chúng sanh.
5-   Thường nên xưng tán công đức nhiệm mầu cuả Tam Bảo.
•     Xưng tán Đức Phật là tấm gương giác ngộ tối thượng
•     Xưng tán Chánh Pháp là đường lối thực hành, đưa đến sự trừ diệt vô minh phiền não trói buộc để thoát khỏi sanh tử luân hồi.
•     Xưng tán Đoàn Thể Tăng Già Hòa Hợp là những bậc tu hành cao tột, là những bậc sống đời sống tịnh hạnh, hy sinh, thấy Phật đem chánh pháp cứu độ chúng sanh.

* Trang 326 *
device

Cầu Quả Bồ Đề:
Đức Phật dạy chư Bồ Tát muốn cầu quả Bồ Đề tức là quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác phải thực hành tám điều:
1)  Gần gũi bạn lành
2)  Giữ tâm kiên cố (một khi bỏ thì bỏ hẳn, một khi dứt là dứt tuyệt những mê lầm trói buộc)
3)  Làm được việc khó làm (phá ngã và phá chấp pháp)
4)  Thấy ngườ được lợi thì sanh tâm vui, mừng mà không ganh tỵ
5)  Thường khen ngợi công đức cuả người khác đạt được.
6)  Luôn luôn thực hành năm giới cấm và không ăn sai giờ ngọ
7)  Nhớ mãi không quên con đường sanh tử và nguyên nhân đưa đến sanh tử (vô minh, hành, thức…12 nhân duyên)
8)  Thương xót chúng sanh như thương chính mình
Tọa Bồ Đề Tòa:
Là ngồi tòa Bồ Đề.

* Trang 327 *
device

Người phát nguyện Đạt Đạo Vô Thượng thì thân ngay tâm sáng. Tâm sáng là do Phật Tánh hiển lộ, cho nên trong Kinh có nói “Nước lòng khi trong sạch, bóng Bồ Đề hiện ra”.
Toạ Bồ Đề Tòa là lúc cái thân ngồi yên, bện chân kiệt già trên chỗ ngồi tu. Thân
ngồi yên sẽ phát sanh ra năm điều lợi ích:
1. Do ngồi yên nên thân tâm hiệp nhất, mau đạt trạng thái nhẹ nhàng an ổn.
2. Do ngồi yên nên thân vững bền sức, ngồi được lâu mà thân tâm không mỏi mệt.
3. Do ngồi yên, bện chân kiết già, tréo chân bán già, bàn tay chồng lên nhau, làm cho huyết mạch lưu thông. Cách ngồi này là cách tịnh tọa riêng biệt của Phật giáo mà các đạo khác không có cho nên đức Phật gọi là pháp chẳng chung (bất cọng pháp).
4. Do ngồi yên nên vóc dáng nghiêm trang, thanh tịnh, oai dũng khiến cho người khác khi trông thấy sanh tâm kính tin

* Trang 328 *
device

5. Do ngồi yên nên từ xưa đến nay, tất cả hàng đệ tử cuả khắp cả chư Phật mười phương thảy đều cung kính. Tất cả Thánh Hiền thảy đều vui mừng.
Tâm Vô Sở Trước:
Tức là tâm không dính mắc.
Hành giả một khi phát tâm cầu quả Phật, ngày đêm kiên trì, buông xả các duyên bên ngoài, tỉnh giác chiếu soi nội tâm nhìn lại chính mình. Pháp trần bóng dáng một khi hiện ra, liền biết, vì biết nên chúng liền lặng mất.
Pháp trần hiện ra bao nhiêu đều bị ngọn đèn trí tuệ soi tan bấy nhiêu. Tâm sáng sạch như minh châu, không còn dính mắc bụi bặm phiền não nữa.

* Trang 329 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải