LOGO VNBET
1.  Phiên âm:
 THÙY MIÊN
Dĩ thời tẩm tức
Đương nguyện chúng sanh
Thân đắc an ổn
Tâm vô loạn động
2.   Dịch nghĩa:
NGỦ NGHỈ
Theo giờ ngu nghỉ
 Nên nguyện chúng sanh
Thân được an ổn
Tâm không loạn động
3.    Yếu giải:
Dĩ Thời Tẩm Tức:
Là theo giờ ngủ nghỉ hay là đúng giờ ngủ nghỉ.

* Trang 330 *
device

Theo luật nghỉ của người xuất gia, phải ngủ đúng giờ giấc.
Đầu đêm và cuối đêm thì lo học Đạo, ngồi thiền, niệm Phật tu hành, chỉ lúc giữa đêm mới cho ngủ nghỉ để giữ cho thân thể có sức khoẻ.
Bởi vì, kẻ xuất gia thoát tục, việc lớn sanh tử chưa tỏ, chỗ thực hành chưa xong, tâm vọng động chưa dứt, đâu nên mãi lo ăn ngủ suốt ngày đêm. Tâm Đạo nếu không sáng thì của tín thí khó tiêu. Thân người khó được, một đời trôi qua rất mau, nếu không mượn xác thân này để tu tập, để đạt đạo thì sẽ bị trôi lăn sanh tử. Chưa lấy gì bảo đảm để có thân khác tu hành.
Đức Phật dạy rằng:
“Thân người khó được
 Phật Pháp khó nghe”
Nay mượn con mắt để xem Kinh, học Đạo, mượn lỗ tai để nghe chánh pháp, mượn lỗ mũi để điều hòa sự sống, mượn cái lưỡi để nói lời ôn hoà, để nói pháp mầu, mượn cái thân này để hành đạo,

* Trang 331 *
device

giúp người giúp vật, mượn Tánh Giác biết nơi 6 căn để soi tỏ thật tướng các pháp.
Đức Phật dạy người học Đạo xuất thế phải “TAM THƯỜnG BẤT TÚC”, có nghĩa là:
1.      Ăn thiếu
2.       Mặc thiếu
3.       Ngủ thiếu
Đại khái, tùy theo quốc độ mỗi nơi, nay chung ta có thể chia một đêm ra làm ba thời khóa như sau:
7 p.m - 10 p.m = (7 giờ tối - 10 giờ tối ) Tụng Kinh Học Đạo
10 p.m - 3 a.m = (10 giờ tối - 2 giờ sáng) Ngủ Nghỉ
3 a.m - 5 a.m = (3 giờ sáng - 5 giờ sáng) Ngồi Thiển, Niệm Phật, Công Phu
Đương Nguyện Chúng Sanh
 Thân Đắc An Ổn:
Người xuất gia ngày đêm 24 giờ thảy đều lợi ích cho thân tâm. Nhưng sự liên hệ giữa thân và tâm vô cùng quan trọng. Nhờ tụng Kinh, học Đạo, tham thiền,

* Trang 332 *
device

niệm Phật, khiến cho tâm phát sanh trí tuệ và thanh tịnh, nhờ ngủ nghỉ đúng giờ giấc khiến cho thân được an ổn. Đây chính là việc “điều thân” và “điều tâm”, hai yếu tố quan trọng trong việc tu hành.
Hành giả với tâm hạnh cuả Bồ Tát, trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, ngủ nghỉ thảy đều phát nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh những gì mình có được.
Tâm Vô Loạn Động:
Tức là tâm thanh tịnh, không có bóng dáng pháp trần phiền não. Xa lìa mộng tưởng điên đảo. Giấc ngủ của người tu hành là giấc ngủ bình yên, không có ác mộng. Là giấc ngủ “cát tường”. Cách nằm ngủ của người xuất gia là cách nằm “Cát Tường”, xoay mặt về phía phải, một tay gối đầu, một tay xuôi theo trên thân. Khi nằm như vậy, các bộ phận bên trong như tim, gan, ruột, bao tử… không bị đè lên nhau. Máu chạy lưu thông, kinh mạch không bị bế tắc, cho nên không bị chiêm bao.

* Trang 333 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải