LOGO VNBET
1.    Phiên âm:
CAM LỒ CHƠN NGÔN:
NẴNG MỒ TÔ RÔ BÀ DA,
ĐÁT THA NGA
 ĐA DA ĐÁT ĐIỆC THA.
ÁN TÔ RÔ, TỒ RÔ
 BÁT RA, TÔ RÔ BÁT RA,
TÔ RÔ TA BÀ HA.
2.      Yếu giải:
Cam Lộ:
Là thuốc nhiệm mầu cải tử hoàn sanh. Cũng ví như giáo pháp cuả Đức Phật, hóa giải cái khổ não sanh tử của chúng sanh, khiến cho họ đạt Đạo quả vô sanh vậy.

* Trang 351 *
device

Chơn ngôn là tâm ấn bí mật của chư Phật không thể giải nghĩa, còn cam lộ là nước thuốc trừ bịnh. Bình sạch chứa cam lồ hay sanh ra Trân Bảo vi diệu, chơn ngôn bí mật nhiệm mầu sanh ra vô lượng công đức.
Khi rót nước cúng Phật, trì niệm kệ chú, gia trì chơn ngôn, nên để tâm quán tưởng, đây là bình như ý, tuôn ra đầy đủ những thứ trân bảo, trước cúng Phật, sau cúng chư Thiên, kế đến cúng chư quỷ thần, cho đến cúng ngạ quỷ, súc sanh, thảy đều thọ dụng đầy đủ như ý.

* Trang 352 *
device

LỜI CẢM TẠ
Theo lời Đức Phật dạy, trong vũ trụ nhân sinh, mọi hiện tượng, mọi sự vật được hình thành, đều do các duyên hòa hợp và một Phật sự được kết quả cũng phải đầy đủ ba yếu tố:
-Thiện căn
- Phước Đức
- Nhân duyên
Hôm nay, quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Chú Giải này ra đời, được nương Đức Từ của ngôi Tam Bảo gia trì hộ niệm. Và nhờ hai Phật tử Diệu

* Trang 353 *
device

Hương và Diệu Trí đánh máy với sự ủng hộ tài tịnh tài của quý Phật tử.
Xin chân thành cảm niệm công đức này. Và xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Kính nguyện chánh pháp trường tồn. Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần.
Già Lam Thánh Chúng, trượng thừa công đức, Phật quả viên thành.
Australia, ngày 15- 08- 2008
Trân trọng
Tỳ kheo Ni THÍCH NỮ PHƯỚC HOÀN
( Như Thanh)

* Trang 354 *
device

                                                    MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT
Một những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
Hai thường được các Thiện Thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh ngục tù.
Ba  vĩnh viễn tránh được những quả báo phiền khổ, oan cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.
Bốn được các vị Hộ Pháp, Thiện Thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa không dám hãm hại.
Năm tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.
Sáu chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y thực đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.
Bảy lời nói việc làm Trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen.
Tám ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.
Chín vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.
Mười hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả.

* Trang 355 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải