LOGO VNBET
1. Phiên âm:
TỰU THỦY
Sự ngật tựu thủy
 Đương nguyện chúng sanh
 Xuất thế pháp trung
Tốc thật nhi vãng
ÁN, THẤT RỊ BÀ HÊ SA HA (3 lần)
2.  Dịch nghĩa:
DỘI CẦU
Việc rồi tới nước
Xin nguyện chúng sanh
Trong pháp xuất thế
Gấp rút mà đến
ÁN, THẤT RỊ BÀ HÊ SA HA (3 lần)

* Trang 73 *
device

3.    Yếu giải:
Tựu Thủy:
Tựu là đến, Thủy là nước
Tựu Thủy là dùng nước để rửa, để dội
Sau khi đi đại tiểu tiện ở nhà xí.
Sự Ngật:
Là việc đã xong rồi.
Sự Ngật Tựu Thủy:
Là việc đi đại tiểu tiện đã xong, kế đến dùng nước rửa chỗ kín và dội cầu sạch sẽ. Ngày xưa, các chùa ở miền quê, không dùng giấy vệ sinh lau, mà dùng nước dội rửa chỗ kín.
Pháp Xuất Thế:
Là pháp về lý tánh giải thoát mà người tu hành phải đạt được để an trụ Bồ Đề Niết Bàn.
Còn pháp thế gian là những sự tướng trong ngũ trược ác thế, chỗ thấy chỗ nghe đều là những nghiệp ác phiền não trói buộc thân tâm, ngấm chìm trong sanh tử, trôi lăn trong 3 cõi 6 đường.

* Trang 74 *
device

Tốc Tật Nhi Vãng :
Là gấp rút mà đến. Ý nói hình phạt thọ tội ở địa ngục còn có ngày hết, nhưng phiền não do tham dục, giận hờn và si mê thật không bờ né. Tam độc vô cùng lợi hại, ví như nhà xí dơ hôi, toàn những thứ phế thải, nên phải mau lìa, gấp rút đến nơi trong sạch.
 Lấy nước rửa sạch hôi dơ. Cầu cho chúng sanh mau lìa hạnh uế trược thế gian mà nhanh chóng sống theo hạnh xuất thế.
Đức Phật dạy rằng : Phép tẩy tịnh có 3 thứ
             1- Rửa thân
2- Rửa lời
3- Rửa tâm
Khi dùng nước rửa tay và dội cầu, miệng đọc bài kệ chú, gởi tâm nguyện trong sạch đến chúng sanh, khiến họ tỉnh giác hồi đầu, lìa khổ thế gian, mau an trụ pháp xuất thế, đạt đạo Bồ Đề.
Đức Phật dạy các tu sĩ nên cẩn thận giữ gìn tâm ý, tẩy tịnh đúng pháp, tam nghiệp

* Trang 75 *
device

thanh tịnh, rất lợi ích, khiến cho Chư Thiên kính phụng.
Nếu vào nhà xí mà không tẩy tịnh thì không được đi quanh Tháp Phật, không được lạy Phật, tụng kinh, không được lễ lạy người khác và nhận người khác lễ lạy. Không được nhập chúng, không được ăn thức ăn của chúng Tăng, không được nằm ngồi giường chõng của chúng Tăng.
Tẩy tịnh đúng pháp tức là dùng nước rửa dội, có thầm đọc thần chú. Nếu tẩy tịnh mà không đọc thần chú thì dù cho dùng nước bảy sông để rửa cũng không sạch, vì chủng tử chẳng sạch. Chư Thiên nhìn thấy không vui mừng. Chú pháp tu trì cũng không linh nghiệm. Tay dơ cầm đồ ăn cho chúng Tăng, bị mắc tội đọa.

* Trang 76 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải