LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

                                                                      Thích Nữ Phước Hoàn
                                                                          (Như Thanh)

                                                                            Chú Giải
                                                                                  
                                                                                TỲ NI
                                                        NHẬT DỤNG
                                                             YẾU GIẢI

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

                                                                         MỤC LỤC
 
                                                                                                   Trang
Lời giời thiệu................................................................................9
1.   To giác - Sớm thức............................................................. 13
2.   Minh chung - Hô chuông...................................................... 18
3.   Văn chung - Nghe chuông................................ ....................29
4.   Trước y - Mặc y phục.............................................................44
5.   Hạ đơn – Xuống đơn............................................................. 50
6.   Hành bộ bất thương trùng
- Bước đi không hại côn trùng………………………...................55
7.   Xuất đường - Ra khỏi chùa....................................................60
8.   Đăng xí - Lên nhà xí............................................................... 67
9.   Tựu thủy – Dội cầu...................................................................73
10. Tẩy tịnh – Rửa sạch.................................................................. 77
11. Tẩy thủ - Rửa tay.......................................................................81
12. Tẩy diện – Rửa mặt...................................................................87
13. Ẩm thủy – Uống nước.............................................................. 98
14. Ngũ y - Pháp y năm điều............................................................107
15. Thất y - Pháp y bảy điều............................................................115
16. Đại y - Pháp y lớn......................................................................120
17. Ngọa cụ - Tấm trải nằm............................................................ 129
18. Đăng đạo tràng - Lên đạo tràng............................................... 137

* Trang 5 *
device

19. Tán Phật - Khen ngợi Đức Phật........................... 144
20. Lễ Phật…………………..................................... 160
21. Cúng tịnh bình - Cúng bình sạch................... ......176
22. Phổ lễ chơn ngôn.................................................. 181
23. Đản tịnh bình chơn ngôn..................................... 181
24. Quán thủy chơn ngôn............................................181
25. Triển bát – Mở nắp bình bát...................................185
26. Thọ thực – Thọ trai (Ăn ngọ).................................193
27. Xuất sanh - Ban ra cho chúng sanh........................201
28. Thị giả tống thực - Thị giả đem thức ăn đi cúng...213
29. Xướng tăng bạt - Phép xướng cúng bình đẳng..... 224
30. Cử bát - Nâng bình bát.......................................... 233
31. Tam đề - Ba muỗng cơm phát nguyện................... 238
32. Ngũ quán vô vi - Năm pháp quan không trái........ 242
33. Tẩy bát – Rửa bát. .................................................251
34. Thủ dương chi - Lấy tăm xỉa răng........................ 257
35. Tước dương chi - Đánh răng (Xỉa răng).............. 260
36. Kiết trai – Kết thúc ngọ trai.................................  264
37. Xuất tích trượng - Lấy tích trượng.....................  269
38. Thọ thẩn – Nhận của cúng thí...............................273
39. Thấu khẩu - Súc miệng........................................ 279
40. Tán Phật - Khen Đức Phật....................................282
41. Nhiễu tháp - Đi vòng quanh tháp..........................285
42. Khán bệnh - Chăm sóc bệnh nhân........................292
43. Thế phát – Cạo tóc............................................... 299
44. Mộc dục - Tắm gội................................................302
45. Tẩy túc – Rửa chân...............................................308

* Trang 6 *
device

46. Dục Phật - Tắm rửa tượng Phật.....................  311
47. Phu đơn tọa thiền – Trải đơn tọa thiền.......... 317
48. Đoan tọa- Ngồi thẳng....................................  321
49. Thùy miên – Ngủ nghỉ................................... 330
50. Kiến đại hà - Nhìn thấy sông lớn................... 334
51. Kiến kiều đạo - Thấy cầu đường.................... 340
52. Thủ thủy - Múc nước..................................... 343
53. Cam lồ chơn ngôn.......................................... 351

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

                                                     LỜI GIỚI THIỆU
                                                    TỲ NI YẾU GIẢI
                                (Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Chú Giải)
                                    Do Thích Nữ Phước Hoàn chú giải
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này, do Hoa Thượng Kiến Lão dựa theo Tam Đại Từ Bi cuả Đức Phật, Ngài rút ra từ phẩm Tịnh Hạnh trong kinh HOA NGHIÊM, trong MẬT BỘ và trong các Kinh Luật, viết thành 53 bài kệ với 38 câu thần chú, rồi sắp xếp theo hệ thống, hợp thành một quyển.
Lời văn dón gọn dễ nhớ, rất tiện cho kẻ sơ cơ nhập Đạo, làm khuôn thước cho thân tâm. Trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi cuả người tu, 

* Trang 9 *
device

không vượt ra ngoài giới luật, khiến cho hành giả suốt ngày đêm 24 giờ, tất cả đều nằm trong khuôn khổ thánh thiện.
Đây chính là thềm thang tiến tu Đạo nghiệp, là cửa ngõ đi vào cảnh giới Phật Đà.
Người tu hành quan trọng nhất là Điều Phục Vọng Tâm và An Trụ Chơn Tâm, vì tâm chính là chủ cuả thân, thân chỉ là dụng của tâm. Do đó, muốn An Trụ Chơn Tâm, muốn hiển lộ Tánh Giác thì phải thân đâu tâm đó, cần phải làm gì biết nấy, để khỏi chạy theo vọng niệm.
Bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này là nền tảng cuả người phát ĐẠI ĐẠO TÂM, tu hành Bồ Tát, tự lợi, lợi tha. Nếu muốn trên cầu Phật Đạo, dưới cứu độ chúng sanh, công hạnh tròn đủ, thì phải giữ NHẤT TÂM. Vì vậy, bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này, gồm những lời phát nguyện, đi theo trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc. Song song với những câu THẦN CHÚ, để nhờ thần lực gia trì cuả Chư Phật, khiến cho hành giả một đời tu hành, hạnh

* Trang 10 *
device

nguyện tròn đủ, chứng pháp vô sanh, viên thành Phật Quả.
Chư Tôn Thiền Đức thường dạy: “một bộ TỲ NI NHẬT DỤNG này, là Pháp Mầu Nhứt Thừa, là nền tảng tiến Đạo. Về Sự thì nhiếp phục thân tâm, về thì đến bậc viên mãn”.
Công dụng cuả bộ luật TỲ NI NHẬT DỤNG THIẾT YẾU này vô cùng rộng lớn, trọng đại.
Hãy trọn đời giữ gìn và trân quý hành trì, chắc chắn con đường tu Đạo sẽ viên thành nhanh chóng.
Con, Tỳ Kheo Ni pháp danh Như Thanh, pháp hiệu Phước Hoàn, đã áp dụng trong suốt quãng đời tu hành, thấy rõ diệu dụng của BỘ LUẬT TỲ NI này, nên con vô cùng trân quý, vô cùng tôn kính.
Để đền đáp công ơn Chư Phật, chư vị tiền bối, Thầy Tổ dạy dỗ, bảo bọc, ơn Đàn Na tín cúng, ơn quốc gia xã hội.. Nay con không nệ mình trí huệ kém cỏi, hiểu biết cạn cợt, xin mạo muội viết lời YẾU GIẢI đơn sơ, gọi tên là TỲ NI

* Trang 11 *
device

YẾU GIẢI. Mong rằng được đóng góp một chút công đức vào tòa nhà chánh pháp. Nguyện được trao đến những ai có duyên, áp dụng hành trì.
Xin hồi hướng công đức đến mười phương, chánh pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.
                                                                                                                                                                                      Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
                                                                                                                                                                                                                                              Trân trọng
                                                                                                                                                                                               Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Phước Hoàn
                                                                                                                                                                                                                                          (Như Thanh)

* Trang 12 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải