LOGO VNBET

Yết - Ma Yếu Chỉ

Chương một: Tổng luận về Yết-ma, Tiết 1: Yết-ma trong sinh hoạt của cộng đồng tăng lữ, 1. Khái niệm tổng quát về cộng đồng tăng lữ

2. Thành phần của tăng

3. Phân loại tăng

4. Các nguyên tắc chi phối đời sống của tăng

Tiết 2: Phân Tích Nội Dung Của Yết-Ma, 1. Yết - ma là gì?

2. Đối tượng của Yết-ma

3. Phân loại Yết-ma

4. Các giai đoạn tiến hành của yết-ma

5. Các yếu tố để thành tựu yết -ma

6. Già yết -ma

7. Phi tướng của yết -ma

Kết luận

Chương Hai: Cương giới, Tiết 1: Ý nghĩa và tầm quan trọng của cương giới, 1. Ý nghĩa của cương giới

2. Hiệu lực chi phối của cương giới

Tiết 2: Bản chất của cương giới, 1. Cương giới tự nhiên

2. Cương giới ấn định

3. Thủ tục tiến hành Yết -ma kết giới

Tiết 3: Các Pháp Yết -ma kết và giải giới, 1. Văn kết đại giới không giới trường

2. Văn giải đại giới

3. Văn kết đại giới có giới trường

4. Giới không mất y

5. Kết tiểu giới

Chương Ba: Truyền giới, Thọ giới (I), Tiết 1: Bước đầu xuất gia, 1. Dẫn khởi

2. Tư cách làm thầy

3. Yết -ma súc chúng

4. Thế phát xuất gia - thọ giới sa-di

Tiết 2: Giới cụ túc, 1. Tổng luận về giới cụ túc

Tiết 3: Xả và thọ y bát, 1. Ba y

2. Xả man y

3. Xả các y cũ, 4. Thọ ba y

5. Bình Bát

6. Tọa cụ

7. Đãy lọc nước

Tiết 4: Thỉnh thầy y chỉ

Chương Bốn: Truyền giới thọ giới (II), Tiết 1: Ni xuất gia, 1. Ni xin nuôi chúng

2. Sa-di-ni và ngoại đạo cộng trú

3. Thọ thức - xoa-ma-na

Tiết 2: Thọ Tỳ-kheo-ni giới, 1. Bản bộ yết -ma

2. Chính pháp yết -ma

Chương Năm: Bồ tát và thuyết giới, Tiết 1: Duyên khởi và ý nghĩa

Tiết 2: Các giai đoạn tiến hành, 1. Dự kỳ sám hối

2. Nhật kỳ sám hối

3. Tập tăng hòa hợp

4. Việc kiểm tăng

5. Gởi dục và thuyết tịnh

6. Yết ma công nhận bệnh cuồng si

7. Giáo thọ ni

8. Thuyết giới cho Sa-di

Tiết 3: Chính thức thuyết giới, 1. Các thể thức thuyết giới

2. Tác pháp thuyết giới

3. Yết ma thuyết giới

Chương Sáu: An cư và tự tứ, Tiết 1: An cư, 1. Duyên khởi và ý nghĩa

2. Hạn kỳ an cư

3. Thọ an cư

4. Xuất giới và phá hạ

Tiết 2: Tự tứ, 1. Ý nghĩa

2. Tác pháp tự tứ

3. Sau tự tứ

Chương Bảy: Ca -Thi- Na, 1. Duyên khởi và ý nghĩa

2. Tác thành Ca-thi-na

3. Trương Ca-thi-na

4. Thọ Ca-thi-na

5. Xả y Ca- thi-na

Chương Tám: Thọ dược, thuyết tịnh và phân vật, Tiết 1: Thọ Dược, 1. Các loại dược

2. Thể thức thọ

Tiết 2: Thuyết tịnh, 1. Phân loại tịnh thí

2. Tác Pháp tịnh thí

Tiết 3: Phân vật, 1. Phân loại sở hữu

2. Thể thức phân chia

3. Tác pháp phân vật

Thư Mục Tham Khảo, I. Hán tạng

II. Nam truyền

Tựa

Mục lục

Tiểu Dẫn

Yết - Ma Yếu Chỉ